180
sentationen, og hun har desuden haft ansvaret for en del af
det faghistoriske indhold. Jeg selv blev ansat ved IHKS/
CMRS og har leveret en stor del af det faghistoriske mate-
riale, herunder afsnittet om fiskeri og søfart.
Arbejdsgruppen har mødtes ofte. I starten til fælles mø-
der, hvor alle fire var til stede, og siden hovedsageligt to
og to i forbindelse med løsningen af konkrete problemstil-
linger. Ud over møder, hvor alle fysisk har været til stede,
har samarbejdet fundet sted via Skype og over en fælles in-
ternetbaseret platform, der har gjort det muligt at udveksle
materiale. De fire projektansøgere har løbende været holdt
informeret om, hvordan arbejdet er skredet frem, og hver
anden måned har alle deltagerne i projektet - arbejdsgruppen
og projektansøgerne - været samlet til fælles projektmøder.
På disse møder har hver part redegjort for, hvad der er sket
siden sidst og alle har løbende præsenteret deres resultater
for de øvrige projektdeltagere. Det er på disse møder, at alle
principielle afgørelser er blevet truffet, og det er her, at ret-
ningslinjerne for de følgende måneder er blevet lagt fast.
Denne tværfaglige baggrund for projektet har både væ-
ret vanskelig og udfordrende. Men det er også et punkt, hvor
”Virtuelt Museum” adskiller sig markant fra andre hjemme-
sider med historisk indhold. Det er ikke en ny internetside,
hvor faghistorikere eller entusiaster med interesse for IT har
bikset deres egen historiepræsentation sammen og lagt det
ud på internettet. Man vil meget hurtigt finde ud af, at det
er en hjemmeside, hvor forskellige fagfolk har bidraget med
hver deres kompetencer til et fælles hele. Det har på mange
måder været en vanskelig proces, og der gik lang tid, inden
vi talte det samme sprog, og hvor vi alle var enige om, hvad
vi mente med bestemte termer og begreber. Hvad menes der
f.eks. med
Metadata
, og hvad forstår man ved
Topic Maps
?
Og hvilke muligheder og problemer giver det set fra en hi-
storikers synspunkt, når informationsvidenskaben for alvor
ruller sig ud med at skabe forbindelser på kryds og tværs
mellem de forskellige temaer? Hvilke typer af multimedia-
præsentationer kan der laves, og hvordan kan det bruges til
at åbne historien? Det er alt sammen noget, der for en sim-
pel historiker kan være svært - måske endda umuligt? - helt
at overskue. Derfor er der brugt rigtig mange ressourcer på i
fællesskab at finde frem til et holdbart arbejdskoncept, som
alle parter har været fortrolige med.
I forhold til den tværfaglige udfordring har det tværna-
tionale samarbejde været ret uproblematisk. Naturligvis er
der forskelle på, hvordan de enkelte partnere har haft tilret-
telagt arbejdet, og der er forskelle på, hvordan man normalt
samarbejder i Danmark og Tyskland. Men det har været få
og små forskelligheder, især når projektets størrelse tages i
betragtning.
Det har været helt afgørende, at alle parter har leveret ind-
holdet på de aftalte tidspunkter, og at der hele tiden har væ-
ret gensidig tillid til de øvrige parters faglige kompetencer.
Det er lykkedes. IZRG’s udvikling af det didaktiske koncept
har haft stor betydning for, hvordan historieformidlingen på
det virtuelle museum finder sted.
1
IFKI´s nyudvikling af
en IT-platform har været afgørende for, at brugerne har en
række ekstramuligheder, som man ikke finder på lignende
historiske hjemmesider. FH Kiels produktion af en meget
stor mængde multimediaeksempler og deres udvikling af
design og layout har naturligvis den største betydning for, at
”Virtuelt Museum” virker appellerende og interessant. Og
sidst men ikke mindst er det historikernes fortjeneste, at der
er et historisk indhold på museet, som i samarbejde med de
øvrige parter bliver præsenteret på en ny måde.
Overordnede historiske mål og overvejelser
Det har fra starten været afgørende, at det historiefaglige
indhold på ”Virtuelt Museum” er i orden. Det skal være
muligt for skoleelever at bruge
i forbindelse
med undervisningen til at opnå viden om Slesvig-Holstens
og Syddanmarks historie i perioden 1830-2000. Men det er
ikke blot skoleelever, der skal have fordel ved at benytte
siden. Alle historieinteresserede - lærere, indbyggere i om-
rådet, turister blandt mange andre - skal kunne bruge hjem-
mesiden til at hente kvalificerede oplysninger om, hvad der
er sket i denne region gennem de seneste næsten 200 år. Af
den grund har vi gjort meget ud af at fremstille historien så
redeligt som muligt. Vi forsøger efter bedste evne at åbne op
for forskellige fortolkninger af historien og at afpolitisere
en række emner, der gennem tiden har været højpolitiseret.
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...240