172
Mekanisk aflivning - panserværnsvåben
På baggrund af en omfattende udredning foretaget af Hen-
rik Munch Andersen fra Hærens Kampskole i Oksbøl sy-
nes panserværnsvåben, dysekanon eller raketstyr at være de
eneste potente og logistisk mulige våbensystemer, som vil
kunne anvendes til aflivning af større hvaler.
Af disse systemer har især panserværnsvåben mange umid-
delbare fordele:
%
De er meget slagkraftige
%
De er lette og nemme at håndtere, vægt ned til 7,5 kg
%
De er rekylsvage
%
De vil under passende vejrbetingelser kunne affyres fra
en let båd
%
De vil kunne affyres fra et køretøj som ”Hummeren”,
der er i stand til at køre i ½ - ¾ meter vand
%
De opbevares på kaserner og militære installationer over
det meste af landet
%
De vil kunne skaffes frem til strandingsstedet på meget
kort tid
%
De kan betjenes af én mand
%
Der findes over hele landet uddannede og erfarne perso-
ner til at betjene dem
Af de mulige panserværnsvåben, der anvendes i Dan-
mark i dag, synes 84mm M/95 og M/97 CS HP at være de
mest oplagte med vægte på henholdsvis 7,5 og 7,6 kg. Som
ammunition til disse systemer rådes kun over den såkaldte
”hulladningsammunition”, men denne ammunition vil efter
alle overvejelser også være den relevante at anvende.
Hulladningsammunition virker ved, at der efter detona-
tion mod målet skabes en fremadrettet sprængstråle bestå-
ende af flydende kobber, hvor temperaturen typisk er 2.000
gr. C og med en gennembrydningsevne på 500 mm panser-
stål. Detonationen udløses ved, at der i granatens spids er
indbygget en piezoelektrisk krystalenhed, der ved deforma-
tion, når den rammer målet, afgiver strøm til selve detona-
tionen. Spørgsmålet kan være om hvalens hud er hård og
massiv nok til at forårsage denne deformation, og hvorvidt
den korrekte anslagsvinkel bliver meget reduceret.
Problematiske forhold i forbindelse med anvendelse af
panserværnsvåben til aflivning af større hvaler - især ka-
skelothvaler og døglinger - er i første omgang sikkerheden.
”147 mm raketstyr M/87” er et udstyr, som også vil være
relevant monteret på en Hummer, der kan komme frem i alle
terræner, men skydning på mindre afstande end 200 meter
frarådes. Også de mindre potente systemer er farlige. Da
panserværnsvåben somM/95 og M/97 CS HP er rekylsvage,
betyder det, at de sender en kraftig ild- og røgstråle bagud.
”Bagblæstområdet” for disse er således 60 meter bag våbe-
net i en vinkel på 2 x 45 grader. Også fremad skal der være
frit i et område 2,5 til 5 km borte alt efter ammunitions-
type.
Der er - så vidt vides - på verdensplan ikke erfaringer
med aflivning af større hvaler ved hjælp af panserværnsvå-
ben, så derfor vil det være relevant i forbindelse med en
kommende kaskelotstranding at afprøve metoden på et dødt
dyr på stranden under optimalt kontrollerbare forhold. Hvis
et sådant forsøg skulle falde heldigt ud, kunne man efter-
følgende skrive en strategi - inklusive navne på kontakt-
personer - ind i Skov- og Naturstyrelsens ”Beredskabsplan
vedrørende Havpattedyr og Havfugle”, således at også alt
det juridiske arbejde med hensyn til tilladelser og dispensa-
tioner lå udredt og klar i påkommende tilfælde.
Udover de egentlige våbensystemer, påpeger Henrik
Munch Andersen fra Hærens Kampskole også muligheden
af at anvende nogle specielle EOD (Explosive Ordonance
Disposal) ladninger. Disse ladninger anvendes bl.a. i 3. ver-
dens lande til rydning af minefelter, og deres virkning er
meget lig hulladningsgranaten. De monteres eksempelvis
på en trefod oven over eller tæt på den mine eller den forsa-
ger, der skal bortsprænges, hvorefter de fjernudløses. De er
populære, fordi de ikke tager lang tid at lære at opsætte, for-
di de er meget sikre at anvende for ikke kyndige, og - hvad
ikke er uvæsentligt i u-landene - de er billige. EOD’erne
vejer typisk kun 1 kg. og kan monteres på et almindeligt
let fotostativ. Umiddelbart virker det enkelt at stille et stativ
op ved siden af en strandet hval, rette EOD’en ind mod et
præcist punkt på hvalens hoved, og så fjernudløse fra sikker
afstand. Yderligere kan man forestille sig, at dette udstyr
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...240