179
Virtuelt Museum
Af Mogens Rostgaard Nissen
I april 2008 åbnes dørene til ”Virtuelt Museum”. Det er et
internetmuseum, som alle kan besøge ved at klikke ind på
portalen
. På museet er der en præsentation
af regionen Slesvig-Holsten - Syddanmarks historie siden
1830. Det har taget tre år at udvikle det virtuelle museum.
Udviklingsarbejdet er sket i et tæt tværfagligt samarbejde
mellem tyske og danske forskere - herunder medarbejdere
fra Center for Maritime og Regionale Studier i Esbjerg. Når
portalen åbnes, vil det være muligt at opleve regionens hi-
storie på en ny og anderledes måde. Det skyldes, at inter-
netmediet åbner for en række muligheder i forhold til an-
dre mere traditionelle formidlingsformer. Der vises en lang
række billeder og film fra regionen, og det krydres med et
væld af multimediapræsentationer. Samtidig har det regio-
nale, tværnationale perspektiv gjort det muligt at formidle
historien på en anderledes måde end den normale nationale
historieskrivning.
Indledning
I april 2005 startede det treårige projekt ”Virtuelt Museum”.
Det er et tværfagligt formidlingsprojekt om regionen
Slesvig-Holsten - Syddanmarks historie i perioden 1830-
2000. I projektet deltager fire forskellige fagområder fra tre
forskellige universiteter i Syddanmark og Slesvig-Holsten,
og det er finansieret af EU’s INTERREG IIIA program.
Målet med projektet har været at skabe et virtuelt museum
på internettet, hvor regionen præsenteres på en ny måde.
Museet åbnes i april 2008, og ved at klikke ind på
www.
vimu.info
kan man ved selvsyn finde ud af, om de høje mål
er blevet indfriet.
I denne artikel er der først et afsnit om baggrunden for
”Virtuelt Museum”. Det følges op med en beskrivelse af
de overordnede mål med projektet og de principielle over-
vejelser, der ligger bag den form for historieformidling, der
er valgt. Sidste del af artiklen er en gennemgang af det em-
neområde, der har med fiskeri og søfart i regionen at gøre.
Den del af artiklen er et praktisk eksempel på, hvordan vi har
valgt at formidle regionens historie på det virtuelle museum.
Baggrunden for projektet
I foråret 2004mødtes de fire projektansøgere første gang for at
drøfte indholdet af den fælles projektansøgning. Fra Syddansk
Universitet deltog Martin Rheinheimer - leder af Center for
Maritime og Regionale Studier (CMRS) og professor ved
Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse (IHKS) -
og Klaus Robering fra Institut for Fagsprog, Kommunikation
og Informationsvidenskab (IFKI). Fra Fachhochschule Kiel,
Zentrum für Multimedia (FH Kiel) deltog Bernd Vesper og
fra Universität Flensburg, Institut für schleswig-holsteinische
Zeit- und Regionalgeschichte (IZRG) deltog Uwe Danker.
De fire skrev i fællesskab den projektbeskrivelse, der siden
har været grundlaget for projektet.
Et år efter gik arbejdet med at skabe det virtuelle mu-
seum i gang. Det er sket i et tæt samarbejde mellem de fire
institutter. Jonas Granlie blev ansat af IFKI, og han har haft
hovedansvaret for at udvikle den informationsplatform,
som museet er bygget på. Kay Macquarrie fra FH Kiel har
haft hovedansvaret for design og layout, ligesom han har
udviklet det multimediale indhold på hjemmesiden. Astrid
Schwabe fra IZRG har stået for den didaktiske side af præ-
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...240