190
til arkivet hjemtaget de vigtigste dele af det materiale, som
blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af bogen
Det
ostindiske eventyr
, som Fiskeri- og Søfartsmuseet udgav i
2006. Jørgen Casse, som i mange år har bygget skibsmo-
deller på professionelt niveau og leveret flere modeller til
Fiskeri- og Søfartsmuseet, tilbød i slutningen af 2007 muse-
et sit arkiv over historiske skibe med optegnelser, konstruk-
tionstegninger, fotos m.v. Materialet blev afleveret sammen
med en omfattende maritim bogsamling og afventer en nær-
mere sortering.
Fisk og invertebrater:
I 2007 har Fiskeri- og Søfarts-
museets naturhistoriske afdeling modtaget dyr fra føl-
gende fartøjer: E 4
Ho Bugt
, E 26
Viktor
, E 40
Cardium,
E
248
Nette Rauhe
og E 640
Rune Egholm
. Afdelingen har
desuden fået kontakt med fisker Lars Hast fra Skærbæk.
Akvarieassistent Michael Frandsen har været med på fiske-
ri i Lillebælt under disse indsamlinger, hvor der er fanget
mange forskellige fisk til akvariet, bl.a. sortvels, guldmulte
og stribet mulle. Endelig har akvarieafdelingen modtaget
fisk og invertebrater fra det tyske undersøgelsesskib
Solea,
som bl.a. medbragte en ottearmet blæksprutte og to store
troldkrabber. Skibet fik til gengæld skægtorsk med retur til
Tyskland. Besætningen om bord på museets egen kutter E 1
Claus Sørensen
har skaffet bunddyr og fiskeyngel til akva-
rierne, foderdyr til akvariets større fisk samt dyr til under-
visningsbrug i formidlingstjenesten. Der er samlet rigeligt
ind af nogle typiske Nordsøarter, så museet kan bytte med
andre akvarier. Endelig har Jens Henriksen fra Skærbæk
været leveringsdygtig i flere hundrede kilo ulke til under-
visningsbrug.
Havpattedyr:
I henhold til
Beredskabsplanen for hav-
pattedyr og havfugle
, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet og
Zoologisk Museum står for den faglige indsamling i samar-
bejde med Miljøministeriets Statsskovdistrikter, har museets
naturhistoriske afdeling i 2007 indsamlet såvel sæler som
hvaler. I 2007 blev der i alt indsamlet 58 sæler, heraf 40 spæt-
tede sæler og 18 gråsæler. Fire af disse var dødfundne, mens
51 blev aflivet. Endelig fik vi tre gråsæler levende ind. To
af disse indgik til sælariet, og den sidste er efter opfodring i
Esbjerg i starten af 2008 sendt videre til Kattegatcentret. Der
er i 2007 samlet betydelig flere dyr ind end i 2006 og samti-
dig er antallet af gråsæler også steget markant. Vævsprøver,
skeletter, kranier og underkæber tilgår museets samlinger
efter endt undersøgelse. Af hvaler er der i 2007 indsamlet
en langluffet grindehval, en spækhugger, to hvidskævinger,
en hvidnæse samt dele af to henfaldne vågehvaler. Endelig
blev en frisk vågehval videregivet til Naturhistorisk Museum
i Århus. De indsamlede dyr er alle tilgået samlingen. Dog
er skelettet af grinden og spækhuggeren sendt til Zoologisk
Museum i København til macerering.
Michael Frandsen, der er ansvarlig for indsamlingen til Fiskeri-
og Søfartsmuseets saltvandsakvarium, ses her med søstjerne og
troldkrabbe.
1...,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,...240