191
Erhvervelser
En værftsmodel af bomtrawleren L157
Arkona
blev erhver-
vet i august fra Egon Kristensen, tidligere direktør hos Johs.
Kristensen Skibsbyggeri A/S i Hvide Sande.
Arkona
blev
bygget i 1992 på værftet i Hvide Sande.
Fra Holger Munchaus-Petersen har museet erhvervet en
større samling udenlandskmaritim speciallitteratur. Bøgerne
indlemmes i museets bibliotek, hvis bøger registreres og ka-
talogiseres af Esbjerg Hovedbibliotek og kan hjemlånes via
hjemmesiden
eller folkebibliotekernes fæl-
les portal bibliotek.dk.
Undersøgelse og forskning
Fiskeri- og Søfartsmuseets kulturhistoriske forskning fore-
går inden for rammerne af Center for Maritime og Regionale
Studier (CMRS). Centret drives på 50/50-basis i samarbejde
mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet
(SDU). CMRS afrapporterer sine samlede aktiviteter i en
særlig årsberetning, hvorfor her alene skal omtales de un-
dersøgelses- og forskningsprojekter, som i 2007 havde basis
på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
Morten Hahn-Pedersen og Morten Karnøe Søndergaard
har afsluttet deres del af projektet om små og mellem-
store virksomheder (SMV-projektet) ved Offshore Center
Danmark med rapporten:
Den danske offshoresektor 1962-
2007 - udvikling, udfordringer og værdi.
Undersøgelsens
hovedpunkt var en opdateret analyse af offshoreaktivite-
terne afledte effekt baseret på leverandørtal fra Mærsk Olie
og Gas AS samt spørgeskemaer fra en række offshorevirk-
somheder vedrørende deres engagement på eksportmar-
kedet. Morten Hahn-Pedersen har i forlængelse heraf ud-
arbejdet et paper: Charting Small Pieces in the big Puzzle
of the International Offshore Oil and Gas Industry, A Case
Study on the Impact of North Sea Oil and Gas on a Danish
Region, som blev forelagt ved det nordiske historikermøde
i Reykjavik i august og senere samme måned indsendt til
International Journal of Maritime History
.
Morten Hahn-Pedersen har desuden udført en under-
søgelse omkring konsul og skibsreder Espen Matthisen fra
Hjerting og den lille skipperbys søfart i midten af 1800-tal-
let. Sammen med Mette Guldberg har han udfærdiget bidrag
om Esbjerg Dokhavn til et værk om dansk industrikultur.
I forlængelse af arbejdet med begreber og argumenter i
de seneste års arbejde med kulturmiljø og kulturarv arbej-
dede Mette Guldberg videre med emnet bl.a. i følgegrup-
pen til Kulturarvsstyrelsens temagennemgang af industri-
samfundets erhvervshavne og i form af bidrag til Vadehavet
Kulturarvsatlas. Desuden udarbejdede hun i samarbejde
med Martin Rheinheimer en ansøgning til et større forsk-
ningsprojekt ved CMRS vedr. lokalsamfund, økonomi og
stat ved Vadehavet 1600-1860.
Søren Byskov afsluttede arbejdet med Hvide Sande
Fiskeriforenings seneste 25 års udvikling med en bog, der
blev udgivet til foreningens 75 års jubilæum 16. marts 2007.
På basis af foreningens arkiver og en lang række interviews
beskrev bogen, hvorledes Hvide Sande-fiskerne havde til-
passet sig fiskerimulighederne fra indførelsen af EF’s fælles
fiskeripolitik i 1983 til indførelsen af den nye danske fiske-
riregulering med fartøjskvoteandele i 2007. En del af pro-
jektet omhandlede desuden udviklingen i erhvervsfiskeriet i
Ringkøbing fjord, hvor fiskere i mere end 20 år havde været
I forbindelse med årets offshoreundersøgelser var Morten Hahn-
Pedersen i juni en tur på Nordsø-felterne på invitation fra Mærsk
Olie og Gas.
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...240