200
sælunge, der var blevet forladt af sin mor. I sælariegården
afprøvede formidlingstjenesten en ny aktivitet, nemlig krab-
befangst for børn. Aktiviteten var meget populær, men des-
værre blev det så koldt den første nat, at krabberne nærmest
gik i dvale og dermed ikke var meget for at bide på madding
de efterfølgende dage. Men aktiviteten overvejes som en
mulighed i sommerferien 2008.
Årets julemarked fandt sted søndag den 2. december.
Godt 1500 besøgende fandt vej til markedet, der som van-
ligt bød på en lang række boder, aktiviteter og arbejdende
værksteder samt koncert med Shantygruppen
Capstan
.
Udstillingstekniker Niels Knudsen fra museets formid-
lingsafdeling gennemførte også i 2007 en række velbesøgte
fotoaftener. Deltagerne i museets åbne fotoaftener bidrager
med oplysninger om museets fotos, hvorved husets viden
om fotosamlingen konstant forøges.
Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2007 afholdt flere fir-
maarrangementer, hvor firmaer har lejet sig ind på museet
og præsenteret produkter, afholdt kurser for medarbejdere
eller lavet medarbejderarrangementer. Museet har lagt loka-
ler til, sørget for bespisning samt givet rundvisninger med
videre. Følgende virksomheder har i 2007 benyttet sig af
muligheden: Esbjerg Farve- og Lakfabrik, Handelsbanken,
Electrolux, Lindpro og Ugeavisen-Esbjerg.
Museets medarbejdere har i årets løb har medvirket i en
række udsendelser i TV og radio samt leveret redaktionelt
stof til dagspresse og tidsskrifter. Desuden har der i relation
til museets feriearrangementer og ikke mindst dissekering
af hvaler været bragt mange indslag på forskellige TV-kana-
ler. Denne type formidling rammer et stort publikum og når
langt uden for museets egne mure.
Uden for huset har Fiskeri- og Søfartsmuseet også i
2007 gennemført en særlig
Sommerkampagne
, hvor turister
og lokale dels kan komme ud at sejle med E 1 og dels del-
tage på vadevandringer. Der blev sejlet 48 ture, hvor gæs-
terne ofte kunne glædes ved at se sæler på Langli Sand.
Vadevandringerne blev gennemført med en stor andel af ty-
ske turister. Annoncering og billetsalg foregik i samarbejde
med Esbjerg Turistkontor, og aktiviteterne blev støttet af
Esbjerg Kommune og Sydbank.
Naturvejledningen på Fanø forestås af Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet i samarbejde med Fanø Kommune. Kommunen
sikrer et driftstilskud, så Fiskeri- og Søfartsmuseet kan fort-
sætte ansættelsen af en naturvejleder og driften af ordnin-
gen. Naturvejledningen er i 2007 blevet forestået af Marco
Brodde med assistance af en række naturvejledere. Der har
været tilfredsstillende deltagelse på turene.
Sammen med fem andre akvarier og Dansk Naturvi-
denskabsfestival har Fiskeri- og Søfartsmuseets formidlere
Thyge Jensen og Asbjørn Holm i 2006/07 deltaget i et pro-
jekt med titlen ”Galathea-Danmark”. Hertil var coasteren
M/S
Samka
chartret til sejlads i de danske farvande i hele
september måned 2007. Formidlere fra de seks akvarier
ville præsentere offentligheden dels for fangster og målin-
ger gjort undervejs og dels for foredrag af forskellige for-
skere, der havde været med på Galathea 3-ekspeditionen.
Hensigten med togtet var bl.a. at præsentere og formidle
fisk, bunddyr, gopler og havpattedyr i ni forskellige danske
havne, så dyr og fauna kunne blive kendt af både skoleele-
ver og den brede offentlighed. Fiskeri- og Søfartsmuseets
formidlere stod for arrangementerne på havnene i Esbjerg
og Fredericia.
Marco Brodde, Mette Guldberg, Asbjørn Holm, Ragn-
hild Skov og Svend Tougaard har deltaget i Vadehavets
Formidlerforum og herunder særligt delprojektet ”Mit
Vadehav”, der er et samarbejde mellem mange aktører fra
Vadehavsregionen. Samarbejdsparterne er natur- og kul-
turformidlere, kulturinstitutioner, de fire vadehavskommu-
ners skolevæsener, statsskovdistrikterne Lindet og Oxbøl,
Pædagogisk udvikling i Esbjerg, Center for undervis-
ningsmidler i Esbjerg og Åbenrå og Esbjerg Kommunes
Biblioteker. Formålet med "Mit Vadehav" er at give eleverne
i Vadehavsregionen kendskab til, viden om og stolthed over
at bo i netop dette område. Eleverne skal arbejde med opga-
ver og projekter, som er lavet af de medvirkende aktører.
PR-virksomhed
Fiskeri- og Søfartsmuseets primære markedsføring foregår
via organisationen Jyllands Attraktioner, der både er et mar-
kedsførings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem det-
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,...240