203
Morten Karnøe Søndergaard: ”Esbjergfiskerne og havmil-
jøet - Grindalsagen 1973”.
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og
Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 65-83.
Morten Karnøe Søndergaard:
Dansk fiskeri c. 1945 til 2005.
Teknik, udvikling og forestillinger om kontrol
. Ph.d. afhand-
ling, Syddansk Universitet, 2007 (upubliceret).
Morten Karnøe Søndergaard og Jan Hammer Larsen
(red.):
Danske jern- og stålskibsværfter ca. 1850-2005.
Søfartspuljen/Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, 107 p.
Holger Munchaus Petersen: Barkskibet ”Sleipner” - Fra
Down Easter til Plimsoller”.
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri-
og Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg
2007, p. 27-41.
René Taudal Poulsen:
An environmental history of North Sea
ling and cod fisheries 1840-1914
, Fiskeri- og Søfartsmuseet
2007, 307 p.
Martin Rheinheimer: ”Billeder fra Nordsøkystens sø-
bade - Om postkort som markedsføring af de nordfrisiske
øer”.
Sjæk’len - Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet 2006.
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2007, p. 119-131.
JakobTougaard,JonasTeilmann&SvendTougaard:”Harbour
seal spatial distribution estimated from Argos satellite tele-
metry: overcoming positioning errors”.
Endagered Species
Research
, vol. 4, p. 113-122.
Svend Tougaard: ”Hvalros, grønlandssæl, ringsæl, spættet
sæl, gråsæl, klapmyds”.
Dansk Pattedyratlas
, Gyldendal,
København 2007, p. 244-263.
Butik og cafe
Souvenirsalget var i 2007 ganske tilfredsstillende i betragt-
ning det forholdsvis lille salgsareal, som museumsbutikken
råder over. For at kompensere herfor har der i den syv uger
lange sommerferie været souvenir- og issalg i frilandsafde-
lingen. Sortimentet har her været kørt på forsøgsbasis, så
man - inden en senere etablering af en skibsproviantering
i denne afdeling - kunne indhente erfaringer omkring sorti-
ment, salgsmuligheder og bemanding af et sådant salgssted.
Et mangeårigt ønske blev i foråret 2007 opfyldt med
etablering af en handicaplift fra forhallen til cafeen, således
at også kørestolsbrugere har mulighed for at nyde et besøg
i Café Fimus.
Café Fimus kom på den direkte drift i 2007 ud med et
underskud, som dels skyldes personalemæssige justeringer,
dels nødvendige investeringer i driftsmidler som f.eks. et
briksystem til udlevering af den bestilte mad. Højsæsonen
forløb godt, og sæsonen forløb for første gang uden klager
over ventetider i caféen. Selv om serviceniveauet er højt
prioriteret, skal der findes en rimelig balance, og der er i
årets løb arbejdet meget med optimering af arbejdsgangene
i caféen. Overtagelsen af caféen har betydet et stort plus
for tilfredsheden blandt museets publikum og har samtidig
givet museet mulighed for at tilbyde grupper, faddere og
andre arrangementer, der omfatter både museumsbesøg og
bespisning.
Bestyrelse
Museumsforeningens generalforsamling blev i 2007 afholdt
d. 24. april. Fem af de seks på valg værende bestyrelses-
medlemmer ønskede genvalg. Det var Erik Clausen, Per
Fisker, Ole Helligsøe, Gunnar Kristensen og John Frikke.
Ulrik Lorenzen og suppleant Leif Lassen ønskede ikke
genvalg. På generalforsamlingen blev ud over de allerede
Selv de alleryngste kan inspireres af søens verden.
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...240