192
i strid med bl.a. miljømyndighederne omkring slusepraksis,
idet der hersker forskellige opfattelser af, hvordan mæng-
den af havvand, som ledes ind i fjorden, påvirker livsbetin-
gelserne for fisk og bundvegetation i fjorden.
Under ledelse afVikingeskibsmuseet ogMaritimArkæo-
logi ved Syddansk Universitet deltog forskere fra Center for
Maritime og Regionale Studier, herunder Søren Byskov, den
19. juli i et togt med E 4
Ho Bugt
til Knudedyb. Formålet var
at lede med sidescan-sonar efter spor fra vraget af et middel-
alder fartøj. En mastefod (kølsvin) samt planker fra fartøjet
blev fisket op af E 4
Ho Bugt
i april 2006 og dateredes til
1263 e.kr. Eftersøgningen viste, at der formentlig var flere
vragdele at finde i Knudedyb, og en efterfølgende dykning
bekræftede dette. Det er dog endnu ikke muligt at fastslå,
om vragdelene stammer fra samme fartøj, som den bjærge-
de mastefod. I august 2007 overgik det marinarkæologiske
ansvar for Vadehavet fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde til
Strandingsmuseet i Thorsminde under Holstebro Museum.
Kommende undersøgelser og eventuelle bjærgninger af
vragdele vil derfor ske i Strandingsmuseets regi.
Morten Karnøe Søndergaard deltog i slutningen af
marts i Galathea-ekspeditionen, da den gæstede Vestindien.
Her arbejdede han på et projekt om områdets histori-
ske fiskeri. Morten Karnøe Søndergaard har på midler fra
Kulturarvsstyrelsens rådighedssum udført en undersøgelse
af hummerfiskeriet på Læsø 1970-2006. Undersøgelsen
dokumenterede hummerfiskeriets udvikling i perioden og
analyserede dets betydning for de sociale og økonomiske
livsbetingelser på Læsø. Undersøgelsens resultater publice-
res i
Sjæk’len
2007 og 2008.
Den 7. september 2007 forsvarede Morten Karnøe Søn-
dergaard sin ph.d.-afhandling
Dansk fiskeri c. 1945 til 2005.
Teknik, udvikling og forestillinger om kontrol
ved Syddansk
Universitet, Esbjerg. Bedømmelsesudvalget bestod af Martin
Rheinheimer, Torben Vestergaard og Michael Wagner.
Richard Bøllund har indsamlet materiale vedrørende
skibsproviantering med henblik på at kunne producere en
mindre udstilling om emnet i frilandsafdelingen i sommeren
2008 som forløber for realiseringen af museets planer om at
opføre en skibsproviantering.
Lukningen af Triple Nine gav i 2007 solnedgang over Esbjergs epoke som én af Danmarks største fiskeribyer. Fiskeri- og Søfartsmuseet har
løbende fulgt og dokumenteret udviklingen.
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...240