79
Egnsudviklingens regionale variationer
Træk af udviklingen i udkantsområdernes Danmark, c. 1960-2005
Af Morten Karnøe Søndergaard
I juni måned 1958 vedtog Folketinget ”Lov om Egnsud-
vikling”. Forud var gået flere års debat om den ulige be-
skæftigelsessituation, der betød, at der i visse dele af landet
blev talt om eksistensen af ”arbejdsløshedsøer”. Egns-
udviklingsloven havde på den baggrund blandt andet til
hensigt at kanalisere direkte bistand fra staten ud til op-
hjælpning af industriel udvikling i de egne, der var ramt af
høj arbejdsløshed. Det lå desuden i egnsudviklingslovens
bogstaver at få flyttet arbejdskraft væk fra ikke-ekspansive
og arbejdskraftintensive industrier over mod brancher, der
havde en mere avanceret produktion. Resultaterne af den
udviklingsindsats, der skete under Egnsudviklingsloven, var
ofte ret forskelligartet fra egn til egn. I denne artikel belyses
disse regionale variationer med henblik på baggrund, årsag
og konsekvens.
Indledning
Umiddelbart er det let at konstatere, at erhvervsmuligheder-
ne i Danmark har været skævt fordelt igennem århundreder.
Østjylland og øerne gav med deres frugtbare jorde et godt
næringsgrundlag for en tætboende bondebefolkning, me-
dens de samme forudsætninger ikke var til stede på Nord-,
Midt- og Vestjyllands udvaskede morænejorder og hede-
områder.
1
Industrialisering øgede yderligere den skævhed,
der lå indplaceret i landbrugslandets bosætning, men den
store vandring af arbejdskraft fra landområderne mod by-
erne, blev ikke i første omgang opfattet som et egentligt pro-
blem for de tyndere befolkede dele af landet. Først med de
strukturrationaliseringer der kom fra 1945 og et årti frem,
og som dækkede erhvervslivet som helhed og landbruget
i særdeleshed, blev udkantsområderne opfattet som et pro-
blem. Det forhold, at der eksisterede områder med faldende
befolkning, der samtidigt også led af kronisk arbejdsløshed,
blev et ”egnsproblem”.
Siden 1920 havde der med de overordnede beskæftigel-
sespolitiske initiativer været set på arbejdsløshedsproblemet
som et landsproblem, men dette ændredes i begyndelsen af
1950’erne, hvor regeringen anmodede den såkaldteArbejds-
markedskommission om særligt at overveje spørgsmålet om
de muligheder, der på kort og lang sigt måtte foreligge for
at bekæmpe arbejdsløsheden inden for ”arbejdsløshedsøer-
ne”. Arbejdsmarkedskommissionen definerede arbejdsløs-
hedsøer som ”geografiske områder, som mere varigt – set
over nogle år – er præget af en særlig høj ledighed”.
2
Bag-
grunden for den nye opfattelse, hvor arbejdsløshedsproble-
met blev et regionalt problem, var, at beskæftigelsesgraden
var god i dele af landet og ringe i andre, særligt hårdt ramt
var de nordjyske landkommuner. Kommissionens opgave
var på den baggrund at udarbejde forslag til udligning af
stedlige forskelle i beskæftigelsesgraden. Kommissionens
betænkning, der udkom i 1955, gav en udmærket oversigt
over de forskellige politikker, der kunne bringes i anven-
delse for at opnå de definerede mål. I forhold til arbejds-
løshedsproblemet blev det fremhævet, at der forelå to mu-
ligheder; påvirkning af dels arbejdskraftens mobilitet, dels
beskæftigelsesmulighedernes stedlige fordeling. Videre hed
det, at
”Disse to mulige veje bør ikke opstilles alternativt;
man kan meget vel forsøge begge på én gang”.
Til trods
for at betænkningen betoner nødvendigheden af en større
bevægelighed på arbejdsmarkedet, anbefaler den tillige en
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...168