69
Lokalt i Lemvig fik indførelsen af en strammere kvote-
politik fra midten af 1980’erne konsekvenser for flere fiske-
re. Tom P. Nielsen havde i 1979 købt den tidligere Esbjerg-
kutter
Kaluna
, L 540, men besluttede sig allerede i 1986
for at sælge den igen og drosle ned for fiskeriet, idet han,
som han beskriver det,
”solgte kutteren, da det begyndte at
blive sådan med kvoter og rationer. Jeg tænkte, at nu var det
gået godt indtil nu, og så gad jeg ikke alt det der bøvl, jeg
ville hellere købe mig et lille skib i stedet og blive klar af de
bekymringer, som jeg kunne se, der kom.”
Nikolaj Kristensen var formand for Lemvig Fiskerifor-
ening i perioden 1986-1992, og han husker tydeligt, at man-
ge af hans medlemmer begyndte at blive klemt på kvoterne
allerede fra slutningen af 1980’erne. Et år, husker han, var
det så dårligt, at
”vi ikke havde mere kvote pr. måned end
hvad vi kunne fiske i løbet af to dage. Dem der skulle tjene
deres årsløn i torsk havde næsten ikke andet valg end enten
at fiske ulovligt eller også simpelthen gå fra skibet”
. Ned-
gangen i torskefiskeriet fik da også antallet af havgående
Lemvigkuttere til at falde fra 57 til 41 i løbet af årene frem
til 1992, og Lemvigfiskernes fangster af torskefisk faldt i
samme periode fra næsten 2200 tons i 1987 til under det
halve i 1992. På trods af dette var det værste endnu i vente
for fiskerihavnen ved Limfjorden. Bent Trillingsgaard var
auktionsmester frem til slutningen af 1992 og husker, at
selv om fiskeriet var begyndt at stagnere, så var han ved
sin afgang overbevist om, at efterfølgeren, Knud Johansen,
ville kunne få mindst ti gode år på auktionen. 1989 og 1990
havde været rekordår for Bent Trillingsgaard og auktionen,
hvad angik Lemvigkutternes rødspættefangster, og i 1992
lå det samlede tal for rødspættelandinger stadig pænt på op
imod 3000 tons. Det skulle dog vise sig, at de følgende år
blev endnu vanskeligere for hele fiskerierhvervet.
Krisen får mange til at forlade erhvervet
I slutningen af marts 1993 udsendte Danmarks Havfiske-
riforening og Dansk Fiskeriforening en fælles henstilling
til alle danske fiskere om at indstille fiskeriet og forblive i
havn med virkning fra 29. marts kl. 12. Priserne for dansk
fisk, herunder navnlig torskefisk, var siden efteråret 1992
faldet markant på fiskeauktionerne, og over halvdelen af
den samlede danske torskekvote i Østersøen og Kattegat var
fisket op i løbet af årets første to måneder. Der blev fastlagt
en ugentlig ration på 750 kg pr. kutter i disse farvande, og
med sådanne ugerationer og afregningspriser ville det for
mange fartøjer koste penge at tage på havet.
34
De danske
fiskeriforeningers nødråb gik på, at bunden var gået ud af
markedet blandt andet forårsaget af stor import af såkaldt
”dumpingfisk” fra tredjelande, f.eks. sej fra Stillehavet og
kulmule fra Sydatlanten. En kombination af lave markeds-
priser og meget små rationsmængder havde, samtidig med
at finansieringsomkostningerne for kutterejerne var steget
betragteligt, gjort fiskeriet urentabelt.
35
Mange års frustra-
tion i fiskerkredse over erhvervets situation fik nu frit løb,
L 215 "Janni Klitgaard", ex-"Benny Lilleøre", en af Lemvigs
moderne udstyrede snurrevodskuttere i 1980’erne og 90’erne,
bygget hos Verner Poulsen på Lemvig Skibsværft i 1968, 39 BRT.
Solgt til Thorsminde i 2001. Venligst udlånt af Jens Klitgaard.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...168