67
strifiskeriets vækst i Esbjerg en række kuttere til salg, som
man i løbet af 1970’erne i Lemvig begyndte at interessere
sig for. Revisor Enemark, som var regnskabsfører for en
række Lemvigfiskere, var med til at skaffe flere Esbjergkut-
tere til byen, og med part i fartøjerne begyndte flere af byens
yngre skippere at drive fiskeri med de solide Esbjergfartøjer,
hvoraf de fleste var på 50 BRT og dermed lidt større end de
fleste kuttere i Lemvig.
27
Med tilgangen af større kuttere til flåden steg den samle-
de hjemmehørende tonnage, og 1970’erne og 1980’erne var
set i bakspejlet en relativt stabil højkonjunktur for fiskeriet
fra Lemvig. Man havde i disse år et nogenlunde konstant
niveau for landinger på mellem 4500 og 6500 tons fisk og
en stigning i omsætningen fra 11,9 mill. kr. i 1970 til 58
mill. kr. i 1990 – med 1990 som det år, hvor den samlede
værdi af rødspætte- og torskelandingerne toppede.
28
I disse
år var det fortsat rødspætter, som var den vigtigste art for
fiskerne, men torsk havde i perioder lige så stor betydning.
Generelt var det cirka halvdelen af kutterne, som var deci-
deret rødspættefiskere, medens den anden halvdel havde en
fordeling på nogenlunde lige mange torsk og rødspætter i
deres årsfiskeri, fortæller fiskeskipper Peder Rønn, som fi-
skede med L 290
Else Damgaard
fra 1978 til 2009. Fisker-
ne fandt, fortæller han, hver især deres foretrukne områder
i Nordsøen, og mens nogle kuttere sjældent kom mere end
50 sømil hjemmefra, så var der andre, som først gik i gang
med fiskeriet, når de var sejlet 100 mil fra Thyborøn Kanal.
Der blev værnet om viden og erfaringer med de gode fiske-
pladser, og selv om der ikke var nævneværdige skel mellem
Lemvigfiskerne, så var de først og fremmest konkurrenter i
jagten på at finde og udnytte de bedste fiskepladser.
Det høje niveau af landinger sikrede, at ikke alene ser-
vicevirksomhederne, men også aftagerleddet – dvs. filetfa-
brikker og fiskeeksportører med tilknytning til auktionshal-
len – fortsat havde en økonomisk interesse i at være til stede
på Lemvig Havn med fiskehandel og forarbejdning af fersk
fisk. Når Lemvigfiskerne lå til havs på fiskeri fik de dagligt
En af de sidste nybygninger fra Verner Poulsen på Lemvig Skibs-
værft søsættes i 1974. Venligst udlånt af Jens Klitgaard.
Esbjergkutteren E 749 "Comet", 49 BRT, var en af de kuttere, som
blev solgt til Lemvig, først som "Kirsten Vig" og sidst i 1970’erne
omdøbt til L 561 "A. Dahlgaard".
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...168