74
sig over, at de store mængder af fisk landet fra bomtrawlere
til auktionerne lagde det generelle niveau for afregningspri-
serne, næsten uanset hvordan snurrevodsfiskeriet forløb.
Disse faktorer blev yderligere forstærket af stagnerende
afregningspriser i 1990’erne, hvilket gav et kraftigt indtje-
ningsfald i stort set hele den danske fiskerflåde. Om bord i
snurrevodskutterne, som var ramt af alle disse negative ef-
fekter, begyndte det at blive svært at konkurrere med virk-
somheder i land om arbejdskraften. Danmark i 1990’erne var
inde i en økonomisk vækstperiode, og det var tiltrækkende
for mange menige fiskere at søge arbejde i land i stedet for
at ligge til havs mellem 150 og 200 dage om året, hvis løn-
nen i øvrigt stort set var den samme. Fiskeskipper Peder
Rønn var selv tømrer, før han blev fisker tilbage i 1970’erne,
og på det tidspunkt var hyren i fiskeriet cirka dobbelt så høj
som lønnen for en tømrersvend. Den forskel var formind-
sket til nogle få procent, hvis der overhovedet var nogen
forskel, da snurrevodsfiskeriet oplevede sine værste kriseår i
1990’erne, og mange almindelige fiskere – og deres familier
– fik smag for, at far kunne være hjemme, når han havde fri
i hverdagen. Den teknologiske udvikling i fiskeriet havde
ikke tilgodeset rekrutteringen af yngre kræfter, og selv om
man i Lemvig nok fortsat kunne finde folk, som ville have
hyre om bord på en kutter, så blev der efterhånden meget
Lemvig i 2009. Nutidens havn har ikke mange fiskerirelaterede erhverv tilbage. Foto: Benny Vejlby.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...168