68
meddelelse om priserne på auktionen, men det har ikke be-
tydet, at de i nævneværdig grad har været fristet til at sejle til
andre havne for at lande. Lemvig fiskeauktion havde således
en udpræget trofast hjemmehørende flåde, som efter næsten
hver rejse kom hjem for at lande i hjemhavnen.
29
Fiskerne
risikerede så til gengæld heller ikke spontane arbejdsned-
læggelser eller andre former for besvær med at få losset fi-
sken i Lemvig. Forestillingen om, at man kunne lave den
slags aktioner, lå tilsyneladende fjernt for de faste lossesjak
og sorteringsfolk på auktionen, hvilket formentlig var et
udtryk for, at en mindre fiskerihavn som Lemvig ikke rum-
mede helt de samme arbejdsmarkedskonflikter, som der i
perioder var problemer med andre steder, navnlig Esbjerg.
Konflikter var der heller ikke kutterne imellem, om end
der nok kunne iagttages en vis kulturforskel blandt fiskerne
i Lemvig, når man gik havnebassinerne rundt. Således var
det tydeligt for enhver, at nogle kutteres besætninger havde
et mere frimodigt forhold til bajere og værtshusbesøg end
andre, og man kunne med lidt god vilje se et skel mellem de
kuttere, der lå ved den ”pæne” kaj i den vestlige del af hav-
nen, og de kuttere, der lå inde midt i havnen, hvor der ”ikke
var så langt at gå op til
Tante
”, som man sagde med henvis-
ning til en af byens beværtninger på Torvet. For partsfisker-
nes vedkommende var dette også en del af virkeligheden,
idet de fleste holdt sig til at søge hyre om bord på de kuttere,
hvor man havde det samme syn på disse ting som en selv,
og blandt byens borgere var der almindelig enighed om, at
der var mindst to slags fiskere, nemlig dem der kunne lide
at få sig en tår over tørsten på byens værtshuse, og dem der
ikke på samme måde var synlige i gadebilledet.
30
Forskel-
len mellem fiskerne kunne dog ikke genfindes i fiskeriet til
havs. Her var Lemvigfiskerne stort set alle med til at vedli-
geholde det traditionelle snurrevodsfiskeri i en periode, hvor
andre vestkysthavnes fiskere i stor stil investerede i stadig
mere effektive fartøjer indenfor trawl- og garnfiskeri.
Kulmination og nedgang
Den nye teknologi, som blev taget i brug i 1970’erne og
80’erne fik fiskeriet til at toppe frem imod 1990. Der duk-
kede enkelte trawlere og garnbåde op, sidstnævnte ejet af
fiskeskipperne Nikolaj Kristensen og Jørgen Kjærgaard,
som begge havde rødder i Thorsminde og garnfiskeriet der.
Garnfiskeriet foregik hovedsageligt efter torsk, og netop
torskefiskeriet kulminerede for den samlede Lemvigflådes
vedkommende i midten af 1980’erne med en samlet lan-
dingsværdi i 1985 på knap 25 mill. kr. I 1987 toppede også
antallet af hjemmehørende kuttere med 57 fartøjer, hvoraf
de 53 fiskede med snurrevod
31
, og det var således en fiske-
rihavn, der var fyldt op til maksimal fangstkapacitet, som i
de følgende år begyndte at mærke følgerne af de faldende
fiskebestande og dermed af de nedskæringer i mulighederne
for at fiske, som kom til at præge fiskeriet derefter.
I årene efter Danmarks indtræden i EF i 1973 kom der
langt mere politisk opmærksomhed omkring fiskeriet og
navnlig nødvendigheden af at regulere fiskernes adgang til
havets ressourcer. På EF-niveau iværksatte man de første fi-
skekvoter i slutningen af 1970’erne, og i 1983 enedes man
for første gang om en fælles fiskeripolitik, som byggede på
grundlæggende principper om fælles farvande, et kollektivt
kvotesystem samt en fast fordelingsnøgle for de enkelte
medlemslandes fiskerettigheder.
32
Ud fra dette skulle poli-
tikerne fremover hvert år lægge rammerne for blandt andet
fiskekvoter, redskabsregler, fiskerikontrol og fiskerflådens
kapacitet, dvs. støtte til nybyggeri eller til ophør og ophug-
ning. I de følgende år måtte fiskerne derfor vænne sig til nye
vilkår og indskrænkede muligheder inden for det erhverv,
hvor de hidtil havde følt sig nogenlunde frie. Blandt de til-
tag som påvirkede snurrevodsfiskeriet allerede i 1980’erne
var nedgangen i kvoterne på torsk, men også reguleringen af
rødspættefiskeriet gav problemer. Hvert år var der problemer
med at få virkelighedens fiskeri til at passe med de mængder,
som fiskerimyndighederne tillod de enkelte kuttere at fange i
bestemte perioder hen over året. Fiskernes frustrationer vok-
sede, efterhånden som regler om 14-dages rationer og for tid-
ligt opfiskede kvartalsmængder kom til at styre deres fiskeri,
snarere end deres faglige kunnen til havs. Fiskerikontrollen
blev en stadig mere central aktør for fiskernes oplevelse af
virkeligheden, og mange følte, at den almindelige drift af
kutterne kom til at foregå i skyggen af et vedvarende politisk
spil om fiskebestande og regler for udnyttelse af dem.
33
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...168