63
blive opbragt og interneret i flere dage. Internering var ikke
livsfarligt for fiskerne, fortæller Evald Henriksen, men al-
ligevel nok til at gøre dem en smule ængstelige. Større fare
var der imidlertid forbundet med det hårde vintervejr i den
østlige Østersø, og mange kuttere kom til skade under lak-
sefiskeriet, ligesom der også var fiskere, som forulykkede
under vinterfiskeriet. Men pengene var gode i den tid på
året, hvor Nordsøfiskeriet lå stille, og Lemvigfiskerne fort-
satte med laksefiskeriet gennem 1950’erne frem til først i
1960’erne.
Også i Kattegat kunne man dengang se Lemvigfiskere
om vinteren, men ellers gik tendensen i stigende grad i ret-
ning af, at Lemvigerne koncentrerede sig om Nordsøen. Der
kom stadig flere og større kuttere til den hjemmehørende
flåde, og antallet af snurrevodskuttere nåede i slutningen af
1960’erne op på over 50. Der var fortsat et dusin såkaldte
20-tonnere, som fortrinsvis drev kystnært fiskeri indenfor
en radius af måske 50 sømil ud fra Thyborøn Kanal, mens
de større kuttere gik længere ud i Nordsøen, og i disse år
oplevede fiskerne et ganske omfattende torskefiskeri i den
centrale del af Nordsøen. Hvor det tidligere havde været
en tommelfingerregel, at snurrevodsfiskerne kunne gå efter
torsk i nordlige del af Nordsøen tidligt på foråret og ellers
fiske efter rødspætter resten af sæsonen, så var der efterhån-
den flere, som også i sommermånederne gik efter torsk i den
centrale og sydlige del af Nordsøen. Således kunne Lemvig
Folkeblad i juli 1969 skrive om, hvordan en af flådens ny-
este kuttere, L 359
Kirsten Krarup
, havde landet den hidtil
største enkeltlast af torsk fra en Lemvigkutter, i alt næsten
40.000 pund. Torsk fanget om sommeren var små sam-
menlignet med torskene fra den nordlige Nordsø, men sta-
tistikken viser stigende torskefangster gennem 1970’erne,
og værdien af torskelandingerne til Lemvig Fiskeauktion
oversteg i nogle år omkring 1980 rent faktisk værdien af
rødspætterne.
Opgangstider
Lemvig Havn havde fremgang på flere fronter samtidig
med væksten i fiskeriet. De mange udenbys landinger og
den voksende hjemmehørende flåde førte i 1960 til opførel-
sen af en egentlig auktionshal, og medens den oprindelige
ejer af Lemvig Skibsværft, Poul Poulsen, frem til midten
af 1950’erne havde måttet arbejde sig gennem 1930’ernes
kriseår og efterkrigsårenes mangelsituation, så overtog søn-
nen Verner Poulsen værftet samtidig med opgangstiderne.
Den unge Poulsen byggede solide trækuttere, som var efter-
Annonce fra Fiskeriårbogen 1955.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...168