51
Mens J. Lauritzen A/S er familiens oprindelige selskab,
kom kontrollen over DFDS først til i 1964. Gennem en pe-
riode på mere end tyve år havde brødrene Lauritzen i relativ
ubemærkethed opkøbt stadig flere aktier i DFDS – det sel-
skab, der havde haft stifteren C.F. Tietgens førsteprioritet,
da han i 1890 afslog et lån til Ditlev Lauritzen. Den historie
levede i familien og i Lauritzen-koncernen, og hvis nogen
anede et stille smil hos brødrene på den generalforsamling
i april 1964, hvor Lauritzen-koncernen fik kontrol over
DFDS, har det nok hverken været forkert eller uden grund.
For DFDS blev denne overtagelse imidlertid begyndelsen til
en vældig oprustning – og mange af aktiviteterne fik Esbjerg
som base. Her satsede DFDS nu både på den nye trailerba-
serede eksport af smør og bacon til Storbritannien, ligesom
man i to trin indførte både færgeprincippet og konceptet om
det flydende hotel på passagerruterne til England
21
.
Det vil nok ikke være forkert at påstå, at DFDS gennem
de sidste fire-fem årtier har været Lauritzen-koncernens er-
hvervsmæssigt tætteste bånd til Esbjerg, men der eksisterer
fortsat også bånd af mere emotionel karakter. Disse kommer
blandt andet til udtryk gennem JL-Fondets årlige uddelinger
til kulturelle formål, hvor Esbjerg ofte er blevet tilgodeset.
Senest da Jens Ditlev Lauritzen, oldebarn af Lauritzen-kon-
cernens stifter, som fondets formand i foråret 2009 sanktio-
nerede en bevilling på 500.000 kr. til Fiskeri- og Søfartsmu-
seets arbejde med at restaurere everten
Ane Cathrine
– en
repræsentant for de fartøjer, der i sin tid sejlede varer til den
gamle tømmerhandel i Ribe, hvor hele historien begyndte.
Konklusion
Ditlev Lauritzen var én af de iværksættere, der forstod at
drage nytte af de muligheder, der opstod med etableringen
af Esbjerg Havn. I sit udgangspunkt var Ditlev Lauritzen
handelsmand, og det var som sådan, at han i midten af
1880’erne etablerede sig i Esbjergs ekspanderende bygge-
marked med salg af tømmer og kul samt siden også byg-
ningsartikler. Han fik dog hurtigt øje for det potentiale, som
lå i den voksende andelsbevægelse, og han føjede snart im-
port af foderstoffer og kunstgødning samt eksport af smør
til sine forretningsområder. Virksomhedens stigende om-
sætning medførte et øget behov for skibstonnage og for at
få kontrol over fragtomkostningerne, gik Lauritzen gradvist
mere ind i den dampskibsfart, som – trods fortsatte investe-
ringer i handel og siden også industri – endte med at blive
hans væsentligste aktivitet. Deltagelsen i stiftelsen af et lo-
kalt telefonselskab og to lokale banker fortæller også om en
person med blik for i den nye by at få tilvejebragt infrastruk-
tur og institutioner, som svarede til hans forretningsmæssi-
DFDS er i dag også en del af Lauritzen-koncernen – og en vigtig
del af Esbjergs profil. Her symboliseret ved det seneste skib på
ruten mellem Esbjerg og Harwich; ”Dana Sirena”.
Det samme er firmaet J. Lauritzens Eftf., som er beliggende på
Amerikavej på Esbjerg Havn.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...168