50
Fortsatte bånd
Det falder uden for denne fremstillings rammer at beskrive
den videre udvikling af den virksomhed eller koncern, som
Ditlev Lauritzen fik skabt fundamentet for i sine hektiske
iværksætterår i Esbjerg. Her skal afslutningsvis blot træk-
kes et kort rids af de bånd, som efterfølgende har eksisteret
mellem Lauritzen-koncernen og Esbjerg.
Efter flytningen til København i 1914 var Ditlev Laurit-
zen frem til sin død i 1935 fortsat engageret i Esbjergs er-
hvervsliv. Flere af hans virksomheder fortsatte i byen, og
han bevarede i mange år efter flytningen også posten som
bestyrelsesformand i Esbjerg-selskaber som f.eks. hans egen
Esbjerg Tovværksfabrik og Eriksen & Christensen, hvor han
havde interesser. Sammen med direktør H. Eriksen fra sidst-
nævnte firma initierede Lauritzen i 1916 stiftelsen af Olieka-
gefabrikken A/S med en aktiekapital på 2 millioner kr. Denne
fabrik blev dog allerede i 1918 solgt til De danske Oliemøl-
ler og Sæbefabrikker, men salget frigav kapital til et andet
og mere langvarigt engagement. Det var hermetikfabrikken,
som Lauritzen og fiskeskipper S.P. Sørensen efter norsk for-
billede begyndte planlægningen af i 1918, fik opført i 1919
og etableret som aktieselskab i januar 1920. Aktieselskabet
blev imidlertid ophævet i 1926, hvor Lauritzen overtog fa-
brikken som eneindehaver. På dette tidspunkt var driften af
hermetikfabrikken forpagtet bort til Fyns Konservesfabrik,
men fra 1938 og frem til 1970’erne blev virksomheden dre-
vet som en del af Lauritzen-koncernen. Også tovværksfabrik-
ken var en del af koncernen helt frem til fabrikkens lukning
i 1989, mens Valsemøllen A/S og A/S J. Lauritzens Eftf. er
eksempler på endnu eksisterende Esbjerg-virksomheder, som
– trods andet ejerskab i dag – har rod i Ditlev Lauritzens ini-
tiativer i byen i perioden mellem 1884 og 1914
19
.
Efter Ditlev Lauritzens død blev familiefirmaet og dets
virksomheder ført videre af hans sønner, skibsrederne Ivar
og Knud Lauritzen. I forbindelse med 50-året for oprettel-
sen af dampskibsselskabet Vesterhavet, oprettede de i 1945
JL-Fondet sammen med søsteren Anna Lønberg-Holm.
JL-Fondet fik overdraget aktierne i dampskibsselskabet og
andre af familiens virksomheder og fungerede som en er-
hvervsdrivende fond, der var moderfond for og eneaktionær
i Vesterhavet A/S. Fonden skiftede i 2009 navn til Lauritzen
Fonden. I forbindelse hermed blev Vesterhavet A/S omdan-
net til et anpartselskab, LF Investment ApS. I medfør af den
ændrede struktur blev Vesterhavets aktier i J. Lauritzen A/S
(100 %-ejet) og DFDS A/S (56 %-ejet) udloddet til Laurit-
zen Fonden, der således nu er eneejer af J. Lauritzen A/S
samt majoritetsejer af DFDS A/S.
20
Hermetikfabrikken blev oprettet af Ditlev Lauritzen og fiskeskip-
per S.P. Sørensen i 1918. Virksomheden var bortforpagtet en
periode, men blev igen drevet som en del af Lauritzen-koncernen
fra 1938 og frem til 1970’erne.
Valsemøllen er et af flere eksempler på initiativer fra Ditlev Lau-
ritzen, som fortsat eksisterer i Esbjerg.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...168