49
som både bestyrelsesformand og administrerende direktør.
I bestyrelsen udgik alle forslag og initiativer tilsyneladende
alene fra Lauritzen, og han synes at have været her, der og
alle vegne i sin stræben efter at skaffe rederiets skibe de
bedst mulige vilkår. Således var han i 1905 med til at starte
The Baltic and White Sea Conference – en sammenslutning
af rederier, der søgte konkurrencebegrænsning via fastsæt-
telse af minimumsrater og bedre betingelser for fragtkon-
trakter i Nord- og Østersøsejladsen. Ligeledes i 1905 indgik
han gode langtidskontrakter om fragt af frugt fra Middelha-
vet til Nordeuropa og træ retur. I 1909 gennemførte rederiet
heldige forsøg med såkaldte overhedningsanlæg, der kunne
nedsætte skibenes kulforbrug. Det havde god effekt, da Bal-
kankrigen i 1912 fik kulpriserne til at stige. Nu fik hele flå-
den overhedningsanlæg, og samtidig engagerede Vesterha-
vet sig for første gang i oversøisk fart gennem en succesfuld
sejlads på Brasilien.
Sideløbende med disse initiativer blev Vesterhavets
flåde kontinuerligt forøget. Lauritzens politik på dette om-
råde var den enkle at købe eller bygge skibe, når fragtrater
og priser var lave, så han havde den fornødne tonnage klar,
når markedet bedredes og fragtraterne gik op. Den overord-
nede strategi var kontrolleret ekspansion med en høj grad
af egenfinansiering og begrænset låntagning. Lån blev kun
optaget, når betingelser og marked var gunstige, og opbyg-
ning af egenkapitalen blev hjulpet på vej af begrænsede
udbetalinger af aktionærudbytte i forhold til det indsejlede
overskuds størrelse. På denne vis var Lauritzen og Vester-
havet fra dampskibsselskabets stiftelse i 1895 og frem til
udbruddet af 1. Verdenskrig i august 1914 i stand til at inve-
stere godt 8 millioner kr. i erhvervelse af i alt 36 nybyggede
eller brugte skibe såvel som ombygninger eller forbedringer
af skibene, som det f.eks. var tilfældet med installation af
overhedningsanlæggene. To af skibene blev i perioden igen
bortsolgt, mens andre otte forliste, men ved krigsudbruddet
rådede Vesterhavet over 26 skibe med en samlet tonnage på
33.238 tdw.
Vesterhavet var kommet op på en position blandt Dan-
marks ti største rederier. Skønt Lauritzen fortsat havde
mange interesser i både handel og industri, var han gledet
fra primært at være handelsmand til først og fremmest at
være skibsreder. Som skibsreder for et stadig større rederi
måtte hans fokus mere og mere rettes mod København, der
ubestridt var Danmarks forretningsmæssige og økonomi-
ske centrum med banker, værfter, assurandører, leverandø-
rer og mængder af andre forretningsforbindelser. Det gav
lange ophold i hovedstaden – væk fra familien i Esbjerg.
Samtidig var han som handelsmand, fabrikant og reder ble-
vet Esbjergs ubestridte matador – og som sådan blev han
skydeskive for byens fremvoksende og selvbevidste arbej-
derklasse, der i 1905 fik socialdemokratisk flertal i byrådet.
Mens Lauritzens forretningsmæssige behov for København
voksede i takt med Vesterhavets ekspansion, voksede også
den esbjergensiske arbejderklasses kritik af Lauritzen, der
primært blev fremført af redaktør J.P. Sundbo fra
Vestjyl-
lands Socialdemokrat
.
Det var denne kombination af ”pull and push”, der til
sidst fik Lauritzen til at vælge en fremtid i København. I
1914 flyttede han både J. Lauritzens hovedkontor og hele
familien fra Esbjerg til hovedstaden
18
. Esbjerg var ikke læn-
gere stor nok for Lauritzens forretningsmæssige behov – og
Lauritzen havde vokset sig for stor for Esbjerg.
Redaktør J. P. Sundbo fra ”Vestjyllands Socialdemokrat” på kon-
toret i Kongensgade 41, 1923. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...168