44
vitet blev i 1897 afhændet til Beckett & Meyer i samarbejde
med direktør H. Heilbuth, der på denne baggrund etablerede
Det danske Gødningskompagni. Heilbuth var også ude efter
Lauritzens dygtige forretningsfører J. Christiansen, men det
lykkedes Lauritzen at fastholde sin gode medarbejder ved
samme år at gøre ham til forretningsfører for kulforretnin-
gen, der nu blev skilt ud som selvstændig virksomhed under
navnet J. Lauritzens Kulforretning. Endelig i 1898 stiftedes
J. Lauritzens Smørforretning, som overtog handelen med
smør fra Lauritzens oprindelige selskab.
Ved sin udskillelsespolitik opnåede Ditlev Lauritzen
flere ting på én og samme gang. Opdelingen i mere spe-
cialiserede forretninger med egne daglige ledelser lettede
hans overblik over sine mange aktiviteter, og han fastholdt
tilsyneladende kontrollen som bestyrelsesformand i de nye
selskaber. Samtidig fik han spredt sin risiko og frasolgt
aktivitetsområder med et utilfredsstillende driftsgrundlag.
En tilsvarende strategi fulgte Lauritzen nu også på felter,
hvor han kastede sig over hidtil uprøvede aktivitetsområder.
Også dette skete via etablering af selvstændige selskaber,
hvor Lauritzen opnåede indflydelse gennem aktieposter el-
ler kontrol via formandskab for bestyrelsen. Det var f.eks.
tilfældet i en række nye industrivirksomheder. I 1896 stif-
tede han sammen med Søren Meinertz Esbjerg Tobaksfa-
brik med en aktiekapital på 50.000 kr. I 1897 stiftede Lau-
ritzen Dansk Jersey- og Normalfabrik med en aktiekapital
på 150.000 kr. Partnere var to lokale trikotagehandlere,
Larsen og Christensen, samt den københavnske fabrikant
R.M. Jacobsen, der blev hentet til Esbjerg for at stå for fa-
brikationen på fabrikken. Endelig i 1898 engagerede han sig
yderligere i industrien ved sammen med direktør H. Eriksen
fra Eriksen & Christensen, mølleejer E. Ebbesen fra Brørup
og fabrikant Johs. Lauridsen fra Vejen at stifte Valsemøllen
Esbjerg med en aktiekapital på 100.000 kr. I alle tre tilfælde
blev Ditlev Lauritzens bestyrelsens formand
11
.
I de følgende år holdt Lauritzen pause i sine selskabs-
grundlæggelser inden for handel og industri. Først omkring
årsskiftet 1904/05 så man et nyt initiativ i denne retning fra
Ditlev Lauritzen, nemlig stiftelsen af Esbjerg Rebslageri,
der egentlig startede på håndværksniveau. Først efter nogle
år blev fabrikationen udvidet og efter en brand i 1908 indu-
strialiseret via bygning af en regulær fabrik, som i forbin-
delse med en omdannelse til aktieselskab i 1909 kom til at
bære navnet Esbjerg Tovværksfabrik
12
.
Baggrunden for dette initiativ hang sammen med Ditlev
Lauritzens maritime aktiviteter, der for alvor havde taget
fart siden midten af 1890’erne, og som efterhånden omfat-
tede såvel dampskibsfart som sejlskibsfart og fiskeri. Det
var dog ikke alt, hvad Lauritzen rørte ved, som blev en suc-
ces. Netop omkring 1909 kom Lauritzen i alvorlig modvind
i relation til sine engagementer inden for både fiskeriet og
sejlskibsfarten.
Høj sø
I 1880’erne var dampkraften for alvor kommet i anvendelse
ombord på britiske trawlere. Disse fartøjer viste sig uhyre
effektive og blev beundret viden om som fremtidens fiske-
fartøjer. Fra først i 1890’erne udrustedes også fra holland-
ske og tyske havne hele flåder af store, søgående dampere
udstyret med tidens bedste redskaber og stærke nok til at
kunne fiske i al slags vejr. Der blev også i Danmark gjort
Esbjerg Rebslageri opstod også på initiativ af Ditlev Lauritzen. I
1909 blev virksomheden til et aktieselskab ved navn Esbjerg Tov-
værksfabrik. I dag er Tovværksfabrikken kendt som hjemsted for
bl.a. svømmestadion, fitnesscenter og biografer.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...168