35
En mand kom til byen
Ditlev Lauritzen og Esbjerg, 1884-1914
Af Morten Hahn-Pedersen
I 2009 kunne J. Lauritzen A/S fejre 125-året for selskabets
grundlæggelse i Esbjerg. Det var den kun 24 år gamle Dit-
lev Lauritzen, der den 15. april 1884 etablerede J. Laurit-
zens Trælastforretning i Danmarks nye pionerby. Firmanav-
net var hentet fra faderen Jørgen Lauritzen, idet den unge
Ditlev endnu ikke havde nået den officielle økonomiske
myndighedsalder på 25 år. I praksis havde den unge mand
dog både indsigten og talentet til at drive virksomhed. I de
følgende 30 år skulle han blive Esbjergs betydeligste iværk-
sætter og grundlægge en virksomhedsgruppe, som på trods
af hovedkvarterets placering i København siden 1914 stadig
har tætte relationer til Esbjerg.
Indledning
Årene fra det danske nederlag til stormagterne Preussen og
Østrig i 1864 og frem til udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914
er én af de mest foretagsomme perioder i dansk historie. Det
udadtil tabte blev indadtil vundet i en omfattende genrejs-
ningsproces, som langt hen skabte det Danmark, vi kender
i dag. Anlæggelsen af Esbjerg Havn, udbygningen af jern-
banenettet og opdyrkningen af den jyske hede var alle ini-
tiativer, som med udspring i 1864-nederlaget fik betydning
for genrejsningens økonomiske vækst i Danmark. Den be-
gyndende industrialisering og andelsbevægelsens opkomst
er andre vigtige elementer heri.
Godt hjulpet blev man også af gunstige konjunkturer i
det store udland. Stormagternes imperiedrømme føjede i en
lind strøm nye kolonier til en voksende verdensøkonomi,
der via nye kommunikationssystemer som telegraf, jernba-
ner og dampskibe blev føjet stadig tættere sammen i ét stort
marked. Nye råmaterialer, energikilder og industrielle tek-
nologier øgede produktivitet og vareudbud, og udvikling af
nye finansielle og organisatoriske systemer gjorde kapitalen
mere bevægelig. Det gav nye muligheder, som også danske
erhvervsfolk forstod at udnytte. Navne som C.F. Tietgen,
H.N. Andersen og A.P. Møller stod bag etableringen af sel-
skaber, der blev vigtige drivkræfter i Danmarks økonomiske
vækst – både i denne periode og siden hen.
Et fjerde og ligeså uomgængeligt navn i periodens dan-
ske erhvervshistorie er Ditlev Lauritzen, der i 1884 stiftede
forretning i Esbjerg. Med sin enorme foretagsomhed blev
Lauritzen i årene frem mod 1914 en væsentlig katalysator
for udviklingen af den nye by, dens havn og dens erhvervs-
liv – og samtidig lagde han grunden til en virksomhed af
betydning for dansk økonomi.
I anledning af 125-året for stiftelsen af J.Lauritzen A/S
skal her gives et billede af virksomhedens start og første
tredive år i Esbjerg. Artiklen, der fokuserer på Ditlev Laurit-
zen som iværksætter gennem beskrivelse af hans aktiviteter,
netværk og strategier, er led i et arbejde, hvis formål er at
nå til en dybere forståelse af Esbjergs iværksættermiljø set i
forhold til tilsvarende miljøer andre steder.
1
Ditlev Lauritzens liv og virke er tidligere beskrevet i Sa-
lomon Frifelts biografi
Konsulen
fra 1939, Søren Thorsøes
J. Lauritzen 1884-1984
fra 1984 og Ole Langes
Logbog for
Lauritzen 1884-1995,
som udkom i 1995. Senest har Bent
Mikkelsen i 2009 dedikeret bind 7 og bind 8 i sin bogserie
Danske Rederier
til en beskrivelse af Rederiet J. Lauritzen.
De nævnte bøger er vidt forskellige i kildegrundlag, me-
tode og perspektiv. Frifelts biografi, der er blevet til i årene
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...168