36
omkring Lauritzens død, er primært baseret på interviews
med såvel Ditlev Lauritzen selv som en kreds af personer i
Lauritzens familie og netværk. Resultatet er blevet en sær-
deles detaljeret fremstilling, der imidlertid er stærkt farvet
af forfatterens beundring for sin hovedperson. Såvel Thor-
søes som Mikkelsens arbejder er skabt i forbindelse med
jubilæer for Rederiet J. Lauritzen. Thorsøes i relation til re-
deriets 100-års jubilæum i 1984 og Mikkelsens i anledning
af 125-året i 2009 for virksomhedsgruppens oprettelse. For
begge arbejders vedkommende har det lange tidsperspek-
tiv medført, at beskrivelsen af Ditlev Lauritzens tidlige år
og tiden i Esbjerg har fået en ret summarisk behandling,
og forfatternes fokus har i øvrigt primært været rettet mod
virksomhedens fartøjer og søværts aktiviteter. Langes værk
er fagligt set det stærkeste af de fire, idet han baserer sin
fremstilling på et solidt arkivalsk materiale og med overblik
når rundt om hovedparten af koncernens mange aktivitets-
områder over en periode på godt hundrede år. Set i forhold
til Frifelt forekommer Lange særdeles nøgtern - om end til
tider lidt upræcis i detaljen. Nærværende arbejde har søgt
styrkerne i de fire værker udnyttet bedst muligt, og – hvor
nødvendigt – suppleret informationerne med lokalhistorisk
litteratur og resultater af Fiskeri- og Søfartsmuseets seneste
års forskning omkring Esbjerg Havn.
2
En Esbjerg-pioner fra Ribe
Ditlev Lauritzen (1859-1935) var født og opvokset i Ribe
som ældste søn af tømmerhandler og skibsreder Jørgen Lau-
ritzen. Han blev elev på Ribe Katedralskole, men stoppede
skolegangen som 16-årig for at stå til søs som jungmand på
faderens galease
Frederikke Sofie
, der som led i forsyningen
af tømmer til Lauritzens tømmerhandel var engageret i små-
skibsfarten på Norge. Ditlevs maritime karriere blev dog kort,
og han arbejdede herefter en periode som arbejdsmand på
faderens tømmerhandel, inden han i halvandet år i 1875-76
supplerede sine teoretiske kundskaber på Grüners Handelsa-
kademi i København. Her udbød man undervisning i fag som
bogholderi, handelsregning, statistik og økonomi, handels-
korrespondance på dansk, tysk, engelsk og fransk, undervis-
ning i samme sprog, geografi samt handelsret og søret. Efter
tiden i København aftjente han sin værnepligt i Fredericia,
inden han vendte hjem til faderens tømmerhandel i Ribe.
Det kunne se ud, som om den unge Lauritzens videre
kurs nu var udstukket. Det var dog ingenlunde tilfældet.
Den 27. maj 1881 indtraf en begivenhed, som siden skulle
komme til at stå som et vendepunkt i Ditlev Lauritzens liv.
Ved en voldsom brand gik både faderens tømmerhandel og
17 omliggende huse i Ribes Saltgade-kvarter op i flammer.
Jørgen Lauritzen var på dette tidspunkt 63 år gammel, og
Ditlev Lauritzen blev derfor kraftigt engageret i forretnin-
gens genopbygning. Få år tidligere havde Jørgen Lauritzen
afhændet galeasen
Frederikke Sofie
, og midlerne fra salget
Konsul Ditlev Lauritzen (1859-1935).
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...168