45
forsøg med et sådant fiskeri via etablering af f.eks. Dansk
Damp-Trawling-Selskab Dan, der med to dampere fiskede
under Island. Selskabet opnåede dog ikke stor succes, idet
man havde vanskeligheder med afsætningen af fangsterne.
Værre gik det for det Esbjerg-baserede dampfiskerisel-
skab Grådyb, der i 1897 erhvervede damptrawleren
Mel-
pomene
med henblik på et lignende fiskeri. Desværre var
aktiekapitalen for lille i forhold til ambitionerne, og da ma-
skinen brækkede ned, måtte man opgive fiskeriet og kaste
håndklædet i ringen.
Lauritzen havde ikke deltaget i disse initiativer, men
han manglede dog ikke lyst til at prøve kræfter med fiske-
riets muligheder og bidrage også til denne side af Esbjergs
erhvervsliv. I 1898 købte han derfor
Melpomene
til et nyt
aktieselskab Fisken og indsatte fartøjet i trawlfiskeriet på
Nordsøen under navnet
Nelly
. Denne virksomhed fortsatte
i de følgende år, hvor Lauritzen også på anden måde bidrog
til fiskerflådens udvikling i Esbjerg. I årene 1903-5 hjalp
han således tyve vestkystfiskere til billige 2. prioritetslån
i Esbjerg Handelsbank og skaffede på denne vis tyve nye
rødspættekuttere til byen. Lauritzens næste initiativ kom i
1906, hvor han på Søren Abrahamsens træskibsværft i Es-
bjerg lod bygge kutteren
Anna.
Kutteren, der var på 100
tons og udstyret med en 30 HK motor til at drive skrue og
spil, var den første specialbyggede sildekutter i Danmark,
og allerede samme år blev fartøjet med pænt udbytte sat på
sildefiskeri på Nordsøen. Året efter forsatte forsøgene. Den-
ne gang med krogfiskeri efter torsk i maj til juni og herefter
med trawlfiskeri efter sild. Ikke bare
Anna
, men også damp-
trawleren
Nelly
og en nyerhvervet større damptrawler
Brita
blev inddraget i dette fiskeri, der ligeledes gav tilfredsstil-
lende udbytte.
Nu følte Lauritzen sig klar til den helt store fiskeri-
satsning. I 1908 stiftede han fiskeri- og handelsselskabet
Islandsk-Færøisk Kompagni, som foruden seks nybyggede
motorkuttere også kom til at inkludere Lauritzens øvrige fi-
skefartøjer. Projektet byggede på den forudsætning, at dan-
ske fiskere havde hjemmel til at fiske i islandske farvande,
og kompagniet satsede på fiskeri af torsk med lokal forar-
bejdning, saltning og eksport fra en nyoprettet fiskeristation
i Siklerfjord i Vestisland, hvor man opførte barakker, pak-
Den navnkundige skibsbygmester fra Fanø, Søren Abrahamsen,
stod efter værftsflytningen til Esbjerg for bygningen af ”Anna”
i 1906. Kutteren, der var opkaldt efter Ditlev Lauritzens datter,
havde fornemme linjer, som afspejler en stolt skibsbygningstradi-
tion, der nu fik andre kunder.
Damptrawleren ”Nelly” var bygget af træ i England i 1891.
Ditlev Lauritzen overtog skibet i 1898 og havde det i tolv år,
inden han i 1910 videresolgte det efter sit islandske eventyr.
Foto: J. Lauritzen A/S.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...168