42
Behov og muligheder
Ditlev Lauritzen synes at have været en person med et me-
get klart blik for de behov, som hans aktiviteter afstedkom
– og for de muligheder, der lå for at løse udfordringerne.
For at køre sin forretning havde Lauritzen et stort kommu-
nikationsbehov både i forhold til f.eks. havnen og jernba-
nestationen i Esbjerg, men også i relation til faderens for-
retning i Ribe. I 1886 gik han derfor sammen med andre
fremsynede esbjergensere om oprettelse af en telefoncentral
i byen, og Lauritzen fik herudover for egen bekostning truk-
ket en ledning til tømmerhandlen i Ribe. I udgangspunktet
havde centralen blot ni abonnenter, men efterhånden blev
der også etableret forbindelse til Varde, Hjerting og Fanø,
og efter en halv snes år var der 240 abonnenter tilkoblet. I
bl.a. Horsens, Fredericia, Kolding og Vejen var der stiftet
lignende små selvstændige selskaber, og sammen med Es-
bjerg blev de i 1895 sammensluttet til Forenede sydjydske
Telefonselskaber, der ved en senere sammenslutning gik ind
i A/S Jydsk Telefon
9
.
Med en stadig stigende omsætning og – som i tilfældene
med erhvervelsen af skibene – behov for at kunne optage
lån var det utilfredsstillende for Lauritzen og andre af Es-
bjergs erhvervsfolk, at byen ikke rådede over en egentlig
bank. Vardebankernes kontorer i Esbjerg var ikke tilstræk-
keligt, og Lauritzens oplevelse med Tietgen og Privatban-
ken kan måske også have spillet en rolle for, at han begyndte
at interessere sig for bankvirksomhed.
I foråret 1892 stiftede han sammen med bl.a. den jævn-
aldrende grosserer Henrik Pagh, kreaturhandler og ekspor-
tør Poul Breinholt og skibsreder C.H. Nielsen fra Nordby
Esbjerg-Fanø Bank med en aktiekapital på 125.000 kr. Som
direktør ansatte man skibsreder Nielsens søn, J. Nielsen, der
var assistent i Handelsbanken's filial i Randers. Breinholt
blev udpeget som kontrollerende direktør og formand for
bankrådet, hvor bl.a. Lauritzen også fik sæde. Den nye bank
var et klart fremskridt for byens virksomheder, og kørte da
også godt i de følgende fire år. Lauritzen fandt dog ikke,
at banken i tilstrækkelig grad støttede Esbjergs produktive
erhvervsliv, og da rådet på et tidspunkt prioriterede et lån til
en krovært over et lån til en ny virksomhed, forlod Lauritzen
Esbjerg-Fanø Bank i protest.
Det betød ikke, at han forlod bankverdenen. Tværtimod
tog han i 1896 sammen med bl.a. tømmerhandler L. Bøtker,
kaptajn Søren Meinertz og jernstøber N.S. Poulsen initia-
tiv til stiftelsen af en ny bank, som skulle prioritere handel
og næringsliv over ølbryggeri og værtshuse. Resultatet blev
Esbjerg Handelsbank, der startede ud med en kapital på
100.000 kr. – og en af Lauritzen udvirket støtte fra Handels-
banken i København, hvor han var kunde. Sidstnævnte blev
vigtigt, da det kneb med at skaffe tilstrækkelig kapital til, at
den nye bank kunne gøre den ønskede nytte i den unge by,
hvor kapitalbehovet var større end indskudsevnen. I 1898
solgte man ganske simpelt Esbjerg Handelsbank til Handels-
banken i København, der nu fik filial i Esbjerg. Lauritzen
medvirkede således til etablering af to banker til støtte for
Esbjergs erhvervsliv. For Lauritzen var bankerne primært et
middel til at skabe arbejde og ikke fortjeneste, men forløbet
omkring Esbjerg Handelsbank har jo nok ikke skadet hans
kreditværdighed i den københavnske storbank
10
.
Ditlev Lauritzen var medstifter af Esbjerg-Fanø Bank, hvis byg-
ning på torvet i Esbjerg her er vist på en akvarel fra 1897 af male-
ren Soya-Jensen. Bygningen huser i dag Danske Bank. Akvarel
tilhørende Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...168