lige aldersforskel mellem ægtefællerne på 4,4 år. Begge al-
dersforskelle bliver mindre fra det 18. til det 19. århundrede.
Gennemsnittene dækker over store aldersforskelle i enkelte
tilfælde. For eksempel er der et tilfælde, hvor manden er 30
år ældre end sin brud, og et, hvor manden er 27 år yngre end
sin brud. Generelt blev aldersforskellene større, når den ene
ægtefælle var enke. Enkemænd, som ægtede en ugift kvinde,
var gennemsnitligt 11,3 år ældre end kvinden (absolut 12,0
år). Den største forskel, der ses, er på hele 47 år. I modsæt-
ning til vielser, der var førstegangsvielser for begge parter,
øgedes den gennemsnitlige aldersforskel for denne konstel-
lation fra det 18. til det 19. århundrede, endda med omtrent
to år. Hvis kvinden var enke og manden ugift, var han gen-
nemsnitligt 2,5 år yngre end sin brud (absolut var aldersfor-
skellen endda 6,9 år). Også her kan man se en tydelig vækst
i aldersforskellen på næsten fire år fra det 18. til det 19. år-
hundrede. Var begge parter enker, var manden gennemsnitligt
6,2 år ældre end kvinden (absolut 8,5 år). For denne gruppe
kan man se et tydeligt fald i aldersforskellen fra det 18. til det
19. århundrede (fra 9,0 til 5,6 år). Dog ændrede den absolutte
aldersforskel sig kun lidt, hvilket viser, at andelen af kvinder,
der var ældre end deres mand, øgedes.
22
Ovenstående viser tydeligt, at den gennemsnitlige al-
dersforskel afhang meget af, hvordan ægteskabet var sam-
mensat. Bemærk, at andelen af dobbeltsidige førstegangsvi-
ede tog tydeligt til efter anden halvdel af det 19. århundrede
(tabel 4). Andelen lå i det 18. og den første halvdel af det
19. århundrede mellem 70 og 75 %, og steg derefter til 92
% ved begyndelsen af det 20. århundrede. Særligt andelen af
blandede vielser mellem en enke og en ugift (begge veje) gik
tilbage, mens antallet af genvielser, hvor begge var enker,
endda fordobledes i det 19. århundrede for at falde tilbage
på sit tidligere niveau i begyndelsen af det 20. århundrede.
Familierekonstitution giver også mulighed for at sige
noget om længden af ægteskaberne. I denne del af under-
søgelsen inddrages kun ægteskaber, der blev indgået før
1870, da slutdatoen for senere ægteskaber ikke kendes med
sikkerhed, hvis de varede længe. Der ses en gennemsnitlig
ægteskabslængde på 23,2 år for ægteskaber indgået mellem
1710 og 1869. Over perioden fra første halvdel af det 18.
århundrede til anden halvdel af det 19. århundrede steg tal-
let fra 21,1 til 26,8 år. De længste ægteskaber, der ses i hele
perioden, kom op på 56-57 år. Der var endda et enkelt ægte-
skab, der blev indgået i den første halvdel af det 19. århun-
drede, der varede 65 år. Gennemsnitligt varede de ægte-
skaber længst, hvor kvinden var under 30 år på vielsestids-
punktet. De varede mellem 24 og 25 år. De ægteskaber, der
varede kortest, var ægteskaber, hvor kvinden ved vielsen var
mellem 35 og 39 år. Disse ægteskaber varede i gennemsnit
17,6 år. For, kvinder, der var i 40’erne ved vielsen, er den
gennemsnitlige varighed af ægteskabet igen højere – for-
mentligt fordi dødsfald i barselsseng faldt væk.
23
En del af enkerne giftede sig igen. De slægtsrækker,
som jeg har udarbejdet for Amrum, giver mulighed for at
fastlægge omstændigheder for og varighed af enkestand
og genvielse. Det er påfaldende, at ægteskabsvarigheden
af første ægteskab for dem, der giftede sig igen, lå tyde-
ligt under gennemsnittet for øvrige ægteskaber. Genviede
mænd havde i deres første ægteskab kun været gift mindre
end halvt så længe som gennemsnittet, og genviede kvinder
endda mindre end en tredjedel så længe. Oven i dette var
ægteskabslængden i det 18. århundrede betydeligt kortere,
end den var i det 19. århundrede. Længden af enkestanden
til genvielse kendes for 123 mænd og 60 kvinder. Mere end
en tredjedel af mændene giftede sig indenfor et år (16 %
endda inden for det første halve år). Knap en tredjedel gif-
tede sig indenfor det andet år, og den sidste tredjedel senere
Tabel 4: Ægteskaber efter civilstand før ægteskabet,
1710-1918
M = Mænd, K = Kvinder, n = antal
Vielsesår
M ugift / K ugift M enke / K ugift M enke / K enke M ugift / K ugift
n
n % n % n % n %
1710-49 121 71,2 37 21,8 4 2,4 8 4,7 170
1750-99 111 75,5 23 15,6 5 3,4 8 5,4 147
1800-49 159 74,3 24 11,2 16 7,5 15 7,0 214
1850-99 256 83,7 23 7,5 21 6,9 6 2,0 306
1900-18 108 92,3 4 3,4 3 2,6 2 1,7 117
1710-1918 755 79,1 111 11,6 49 5,1 39 4,1 954
25
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...192