belige undfangelser som førægteskabelige fødsler at stige
kraftigt. I 1820’erne var over 60 % af de første børn født
i ægteskab undfanget før vielsen. Hertil kommer næsten 9
% børn født før vielsen. Tilsammen giver det en førægte-
skabelighed på næsten 70 %. Herefter svingende andelen af
undfangelser før ægteskab resten af det 19. århundrede mel-
lem 45 og 57 %. Hertil kom andelen af børn født før vielsen,
som i den første del af det 19. århundrede udgjorde omkring
7 %, og som i den anden halvdel af det 19. århundrede faldt
til 1,4 %. I de første årtier af det 20. århundrede halveredes
andelen af førægteskabelige undfangelser, men andelen af
førægteskabelige børn steg igen svagt til knap 7 %. Samti-
dig steg andelen af undfangelser indenfor ægteskab, efter at
denne i det 19. århundrede havde ligget på under det halve,
igen til to tredjedele af alle undfangelser.
46
Det 19. århundredes vækst i førægteskabeligheden af-
spejler en forandret attitude. Førægteskabelig seksualitet
blev til normen. De fleste par på Amrum bøjede sig fortsat
for det sociale pres og giftede sig, når kvinden blev gravid.
Ved de førægteskabelige fødsler var faren som regel en sø-
mand, der var fraværende til søs, når graviditeten blev op-
daget. Derfor kunne parret først blive gift, når han vendte
tilbage. I begyndelsen af det 20. århundrede blev samfundet
igen mere snerpet, og førægteskabelig seksualitet blev min-
dre udbredt.
Jeg har allerede berørt nogle forskelle til landbrugsre-
gioner. Også for dette forhold er der forskelle. Gehrmann
forklarer den mere jævne månedsfordeling af vielserne efter
1820 med væksten i førægteskabelige undfangelser,
47
hvil-
ket også kunne være en årsag på Amrum (dog er en yder-
ligere nødvendig forudsætning her også den større tilstede-
værelse af mænd på grund af de ændrede former for søfart).
I Leezen begyndte stigningen i antallet af førægteskabelige
undfangelser tredive år tidligere end på Amrum. Den nåede
en lignende størrelse.
48
Det ser altså ud til at handle om en
generel trend, der indtrådte forholdsvis sent på Amrum. På
Amrum sker der dog ikke den yderligere enorme stigning i
antallet af førægteskabelige fødsler, som Gehrmann finder i
Leezen efter 1860.
Generelt var frugtbarheden på Amrum meget ringe.
TMFR
(Total Marital Fertility Rate)
– som ville være det
teoretiske, samlede antal fødsler indenfor et ægteskab, hvis
der ikke døde en ægtefælle – ligger på Amrum med 6,96
meget lavt. I Leezen er den tilsvarende værdi 8,08, i Belm
8,16 og i Laichingen sågar 11,0.
49
Amrum ligger med en
fertilitetsrate på 6,96 altså tydeligt under det forventede.
På Amrum var der kun få kvinder, der giftede sig, før de
var 20 år gamle. Hvis de alligevel giftede sig før deres 20.
fødselsdag, var de også særligt frugtbare. Dette kan man se
af de aldersspecifikke frugtsbarhedsrater (figur 9).
50
Mens
frugtbarheden alle andre steder, der her er taget med til sam-
menligning, var højest i alderen mellem 20 og 24 år, faldt
den på Amrum allerede i denne aldersgruppe. For Amrum
ser vi en klar, rent faldende linje. Allerede i 20 til 24 års al-
deren lå fertilitetsraten lavere end de fleste andre steder (kun
Belm lå noget lavere). Først for aldersgruppen 35 til 39 år
nærmer kurverne sig hinanden, og for de senere aldersgrup-
per overlapper kurven for Amrum stort med set kurverne
Figur 8: De første fødslers og undfangelsers ægteskabelighed ved
begge parters første ægteskaber per årti i procent, 1710-1918
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...192