(13 % først efter 5 år eller mere). For så vidt angår kvinder-
ne, giftede mindre end 7 % sig igen inden for det første år og
ikke en eneste indenfor det første halve år. Også i det andet
år giftede kun 13 % sig igen. I de følgende tre år giftede 37
% sig igen, mens 43 % først giftede sig igen mere end fem
år efter, at de var blevet enke. Der var altså ikke kun flere
enkemænd, der giftede sig igen, de gjorde det også betyde-
ligt hurtigere end kvinderne. Tre mænd giftede sig endda
indenfor de første tre måneder efter, at de var blevet enke!
For mændene faldt andelen, der gennemgik en lang periode
som enkemand mellem det 18. og det 19. århundrede, mens
den andel, der gennemgik en periode som enke på mellem 6
og 24 måneder tog til i denne periode. For kvinderne er det
sværere at se en tendens, da der kun er 13 kendte tilfælde
i det 18. århundrede. Af disse er der dog 8 kvinder, der var
enke mere end to og mindre end fem år. Andelen af lange
enkeperioder på over fem år var derfor kun halvt så stor som
i det 19. århundrede.
24
At mændene giftede sig hurtigere igen, havde sin årsag
ikke kun i deres bedre muligheder, men også i de forhold,
som søfarten gav. Søfolk med små børn havde behov for
nogen, der kunne passe børnene, for at de kunne gå til havs.
Dette lagde pres på dem for at gifte sig hurtigt igen. Om-
vendt giftede kvinderne sig overalt senere igen. Dette ude-
lukkede, at de ved vielsen endnu var gravide med et barn af
deres afdøde mand.
Da det var lettere for mænd at gifte sig igen, var det
sjældnere, at de forblev enkemænd og i så tilfælde skete det
for det meste senere end for kvinderne. Vi kender udstræk-
ningen af en blivende enkestand hos 195 mænd og for 300
kvinder, som døde til og med 1918. De fleste mænd døde
indenfor 10 år efter, at de var blevet enke (78,5 %). Dette
gjaldt kun for 40,7 % af kvinderne. Mens mænd som re-
gel først blev endegyldigt enkemand i 50’erne, skete dette
ofte for kvinder allerede i 30’erne. For kvinder, der blev en-
ker som forholdsvis unge, kunne det betyde tredive, fyrre,
ja over halvtreds år i enkestand. Der var hele 59 kvinder,
der levede som enke i mere end tredive år. Seks af dem var
endda enke i mere end halvtreds år. Blandt mændene finder
vi kun tre, der levede som enkemand mere end tredive år
og ingen, der levede som enkemand mere end fyrre år. I alt
var der elleve mænd (5,6 %) og 114 kvinder (38 %), der var
enke mere end tyve år.
25
Folketællingslisterne for de valgte år kunne danne bag-
grund for et indtryk af befolkningens fordeling på ugifte,
gifte og enker. Denne fordeling kan man komme dybere i
ved hjælp af kirkebøgerne. Hvis vi ud fra dem identificerer
de personer, der blev mindst 40 år gamle, som er født på
Amrum eller indvandret til øen, og hvor fødsels- og dødsår
er kendt, kan vi fastslå hvor mange af disse, der ikke var
gift i en alder af 40 år og ud fra dette sige, hvem der ef-
ter al sandsynlighed endte som gammeljomfru (mand eller
kvinde) (tabel 5). Disse informationer er tilgængelige for
fødselsårgangene fra 1660 til 1879, da disse årgange er om-
fattet af kirkebøgerne indtil slutningen af deres 40. leveår.
Tallene viser, at 7,4 % af mændene og 16,8 % af kvinderne
aldrig blev gift. Mens denne andel var omtrent stabil for
mændene, lå den for kvinderne i det 17. og 18. århundrede
betydeligt højere end for mændene for senere at falde til
mændenes niveau. Kvindeoverskuddet lå i fyrreårsalderen
totalt set på en tredjedel. Dette dækker dog over et fald hen
over hele perioden fra to tredjedele til under 1 %. Kvinde-
andelen ligger dog for højt i denne beregning, da dødsåret
er ukendt for flere mænd end kvinder (død på havet, udvan-
dring). Disse mænd er ikke medtaget i beregningen. Tilba-
gegangen af kvindeoverskuddet for fødselsårgangene efter
1830 hænger sammen med udvandring til Amerika.
26
Tabel 5: Ugifte og gifte/enker i alderen af 40 år, 1660-1879
Fødsels-
årgange
Mænd
Kvinder
Kvinde-
overskud
Ugift Gift/enke
n
Ugift Gift/enke
n
n % N % N % n % n %
1660-99 3 3,2 92 96,8 95 47 29,7 111 70,3 158 63 66,3
1700-49 14 9,2 139 90,8 153 40 18,4 177 81,6 217 64 41,8
1750-99 11 7,4 137 92,6 148 51 22,8 173 77,2 224 76 51,4
1800-49 13 7,2 168 92,8 181 17 7,7 205 92,3 222 41 22,7
1850-79 13 8,8 135 91,2 148 8 5,4 141 94,6 149 1 0,7
I alt
54 7,4 671 92,6 725 163 16,8 807 83,2 970 245 33,8
26
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...192