over antallet af ugifte, gifte og enker fordelt på aldersklasser
(tabel 3). I det følgende bruger jeg folketællingerne fra årene
1787, 1801, 1834 og 1860 til at vise udviklinger og foran-
dringer. Der er ikke bevaret folketællingslister fra den preus-
siske tid. Derfor er det ikke muligt at inddrage senere år.
Tallene i tabel 3 giver os en række informationer. Mæn-
dene på Amrum giftede sig i alderen mellem 20 og 30 år.
Blandt mænd i 30’erne var mellem 75 og 95 % gift, og når
de blev 40, var over 95 % gift. Denne andel var noget la-
vere i den første halvdel af det 19. århundrede, hvilket er en
periode, hvor også andelen, der var søfolk, gik ned. Mod-
svarende stigningen i antallet af gifte, gik antallet af ugifte
ned med stigende alder. Vi finder således kun enkelte ugifte
mænd over 40 år. I 1860 var der på Amrum kun en eneste
ugift mand over 30 år! I 1834 var der dog otte og i 1801
syv. Det var imidlertid reglen, at der slet ikke fandtes ugifte
mænd over 60 år (udover enkelte helt hårdføre undtagelser).
På grund af den høje dødelighed blandt kvinder i bar-
selsseng var der mænd, der allerede blev enkemand i alderen
mellem 20 og 30 år. Andelen af enkemænd var dog generelt
lav. For alle mænd udgjorde denne andel konstant under 5
%. I 1860 var andelen sågar kun 3 %. Dette viser, at der
Kvinde i nationaldragt fra Amrum. Sejlskibet i baggrunden symboliserer, at næringen lå i søfarten. Postkort fra circa 1905.
21
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...192