Ribe Ås udløb er reguleret af en kammersluse, der tillader
skibe at sejle igennem også ved højvande i Vadehavet. Når
Kammerslusen ved Ribe efter længere tids vestenvind ikke
kan åbnes, stuves vandet fra åen op og giver oversvømmel-
ser – bagvand – på engene omkring Ribe. Til forskel fra ti-
den før bygningen af havdiget er det altså ferskvand og ikke
saltvand, der i dag oversvømmer Ribemarsken.
I den sydligste del af de danske marskområder finder
man den inddigede og afvandede marsk. I 1920 blev Tøn-
dermarsken afvandet, hvilket indebar, at der blev bygget di-
ger omkring Vidåens løb og etableret pumpestationer, som
kunne pumpe vandet fra marskengene op i åen i vinterhalv-
året – og omvendt kunne pumpe åvand ind i kogene i som-
merhalvåret.
Tøndermarskens inddigninger fortæller fra øst mod vest
historien om inddigning og landvinding. Mod øst finder vi
købstaden Tønder, som engang var en havneby, men som
nu ligger 15 km inde i landet og for længst har fået kastet
sin havn til. Længere mod vest i Møgeltønder Kog ligger
værftsbebyggelsen Ved Åen som med Hertug Hans’ Dige i
1556 kom til at ligge beskyttet af diger i en af de tidligste
koge i området. I de tidlige koge fra 1500-tallet er mark-
strukturen meget uregelmæssig, mens de nyere koge vest
herfor har en langt mere struktureret inddeling, som vidner
om en stram organisation fra etableringens start, hvor nogle
borgere tildeltes privilegier mod at tilvejebringe kapital til
inddigningen.
11
Diget fra 1859-61 udgjorde det vestligste
dige frem til 1982, hvor Det Fremskudte Dige byggedes og
dannede Margrethe Kog.
Klimaændringer
I de senere års debat om klodens klimaændringer har også
betydningen for Vadehavets kyster været diskuteret. Der er
blevet sat spørgsmålstegn ved, om Vadehavet overhovedet
ville kunne ”overleve” med de forventede vandstandsstig-
ninger, mens andre prognoser forudsiger en mere begrænset
indflydelse på Vadehavets kyster. Årsagerne til klimaforan-
dringerne er om ikke velkendte så dog gennemdiskuterede
i mange sammenhænge. Hvorvidt det kan lade sig gøre at
forhindre dem, er en generel diskussion, som vedrører hele
Den inddigede og afvandede marsk: Pumpestation i Tøndermarsken. Foto: Hans Tonnesen.
12
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...192