Hermed foreligger 24. årgang af
Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg
. Som det har
været tilfældet ved alle de forudgående årgange, er også udgivelsen af nærværende årbog finansieret via de ”fadderskaber”,
som en række private virksomheder har tegnet for museet. Til indledning derfor en hjertelig tak for den velvillige opbakning,
som vore faddere udviser i forhold til såvel dette som talrige andre tiltag på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
På Fiskeri- og Søfartsmuseet blev 2011 et arbejdsår, der på mange måder kom til at stå i fremtidens tegn. I juni kunne
museet ved et velbesøgt pressemøde meddele, at finansieringen af renovering og ombygning af sælariet var faldet på plads via
fornem støtte på knap 17 millioner kroner fra Esbjerg Kommune og 1,2 millioner kroner fra Lida og Oskar Nielsens Fond. I lø-
bet af efteråret blev der i godt samarbejde med Esbjerg Kommune, Cowi og C.F. Møllers Tegnestue udarbejdet byggeprogram
for projektet, der forventes realiseret i perioden fra september 2012 til maj 2013. Sammen med de nævnte parter har museet i
det forgangne år endvidere udviklet et planmateriale for en kommende Vadehavspavillon, hvis omkostning på cirka 11 millio-
ner kroner vil blive søgt fondsfinansieret sideløbende med sælariebyggeriet. Endelig kunne et intenst arbejde med udformning
af nye vedtægter for henholdsvis museum og museumsforening i 2011 afsluttes med vedtagelse på museets generalforsamling
og efterfølgende godkendelse hos Esbjerg Kommunes Byråd og Kulturarvsstyrelsen. De nye vedtægter vil træde i kraft ved
årsskiftet 2013-2014 efter næste kommunalvalg. En stor tak til bevilgende myndigheder, styrelser, private fonde og øvrige
samarbejdspartnere for velvillig indsats, opbakning og støtte til arbejdet med at udforme nye rammer for museets fremtidige
arbejde.
Afslutningsvis tusind tak til museets bestyrelse, medarbejdere og frivillige for en god og solid indsats i det forgangne år og
til årbogens bidragydere som gennem artikler og årsberetning har været med til at tegne et billede af Fiskeri- og Søfartsmuse-
ets aktiviteter i 2011.
Morten Hahn-Pedersen
museumsdirektør
Forord
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...192