3.
Lis Jensen og Michael Lauenborg:
Vadehavet Kulturarvs-
atlas.
Kulturarvsstyrelsen 2007.
4.
Tenna R. Kristensen: Arkæologiske udgravninger langs
den sønderjyske vestkyst.
Sønderjyske Museer 2001.
Muse-
umsrådet for Sønderjyllands Amt 2002, p. 5-14.
5.
Kristensen op. cit.,
Sønderjyske Museer 2001.
2002.
6.
Schultz Hansen et al., op. cit., 2008, p. 166.
7.
Dam-Jensen, Elsemarie, Lorens Hansen, Volker Heersch,
Svend Kristiansen, Inger Lauridsen og Manfred C. Nissen:
Det grænseløse landskab. Marsken mellem Tønder og Da-
gebüll/Die grenzenlose Landschaft. Das Marschgebiet zwi-
schen Tønder und Dagebüll
. Museum Sønderjylland, Kul-
turhistorie Tønder 2008, p. 75-77.
8.
Dam-Jensen et al., op. cit. 2008, p. 31.
9.
Charlotte Jensen: Det fremskudte dige. Om italesættelsen
af Vadehavet som et naturens sted.
Sjæk’len 2007, Årbog for
Fiskeri- og Søfartsmuseet,
Esbjerg 2008, p.143-161.
10.
Jensen op cit. 2008; Byskov, Søren:
Dansk kystkultur
under forandring. Kystlandskab, kulturhistorie og naturfor-
valtning i det 20. Århundrede.
Fiskeri- og Søfartsmuseets
forlag 2007.
11.
Dam-Jensen et al., op. cit., 2008, p. 28.
12.
Sådanne tanker er der bl.a. blevet arbejdet med i Com-
Coast-projektet under Interreg North Sea Programme www.
comcoast.org.
Den inddigede marsk. Ballummarsken med den forladte bosætning i Misthusum, den nordligste værftsbebyggelse i vadehavsområdet.
15
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...192