4-6. Nogle undersøgelser kræver, at kvindens alder kendes
præcist. 650 ægteskaber var af type 1, for hvilken hustruens
fødselsdato er kendt. 39 ægteskaber kan henføres til type
2, hvor en omtrentlig fødselsdato kendes. Nogle demogra-
fiske analyser (for eksempel fertilitetsanalyser) kræver, at
kvinden har afsluttet sin fertile periode. Som ”fuldstæn-
dige” ægteskaber betegnes derfor ægteskaber, der bestod,
til kvinden havde fuldendt sit 45. leveår. Hvor kvinden er
født efter 1869, kan vores data ikke være fuldstændige, da
kirkebøgerne kun var tilgængelige til og med 1918. Dette
er tilfældet i 175 ægteskaber. Kun 391 ægteskaber kan der-
for klassificeres som fuldstændige. Af disse 391 ægteskaber
kunne 369 klassificeres som type 1 og 22 som type 2. Der
er 286 ægteskaber af type 1, der kan klassificeres som fuld-
stændige ved første ægteskab for begge parter. Der er 25
ægteskaber af type 1, der er første ægteskab for kvinden,
men andet ægteskab for manden.
Ægteskabsforholdene udvikler sig i kontekst af den ge-
nerelle befolkningsudvikling, og viden om, hvordan denne
var på Amrum, er derfor nødvendig. Befolkningsudviklin-
gen – og især fordelingen af kvinder og mænd i det lokale
samfund – er derfor emnet for den første del af artiklen.
Døden på havet og kvindeoverskud
I de år, artiklen her dækker, var antallet af fødsler og døds-
fald over lang tid relativt stabilt (figur 1).
9
Først efter 1870
begyndte fødselstallene på Amrum at stige tydeligt og at
fjerne sig fra dødstallene, som forblev stabile. Hvis man kig-
ger grundigt efter, er der dog nogle ting, der falder i øjnene.
Ikke uventet var der i krigstiårene (tiårene omkring krigene
i 1848-50, 1864 og 1914-18) et fald i fødselstallene. Mere
påfaldende er det, at fødselstallene generelt var usædvanligt
lave mellem 1760 og 1840. I begyndelsen og omkring mid-
ten af det 18. århundrede var der enkelte tiår med stigende
fødselstal. Balancen – defineret som antal fødsler minus an-
tal dødsfald, ikke medregnet strandvaskere – var i starten po-
sitiv. I anden halvdel af det 18. århundrede var disse tal kun
lige i balance, og balancen blev i det sidste tiår af det 18. år-
hundrede sågar negativ. Vi har altså at gøre med en lang krise
fra cirka 1760 til cirka 1840 – og det i en tid, hvor der andre
steder var begyndt et århundredelangt opsving. Et eksempel
på sådan et sted er det landbrugsprægede sogn Leezen i Hol-
sten (Segeberg amt).
10
Overdødelighed ses dog også i denne
tid i andre holstenske og oldenborgske kystsogne, mens der
især for geestsogne kunne ses en positiv balance.
11
Krisen afspejles også i befolkningstallet, som faldt mel-
lem folketællingerne i 1769 og 1801 og stagnerede i den
første halvdel af det 19. århundrede (figur 2). Befolknings-
tallet på Amrum faldt dog mindre, end det gjorde på Föhr,
Tabel 1: Ægteskabstyper på Amrum
Ægteskabs-
type
Slutdato for
forbindelsen
kendt
Fødselsdato
for kvinden
Antal af denne
type på Amrum
Antal
fuldstændige
ægteskaber
1
ja
præcist kendt
650
369
2
ja
omtrent kendt
39
22
3
ja
ukendt
1
4
nej
præcist kendt
89
5
nej
omtrent kendt
3
6
nej
ukendt
2
X
ja/nej
efter 1869
175
I alt
959
391
Figur 1: Fødsler og dødsfald på Amrum 1694-1918
(gennemsnit for tiår)
18
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...192