Ægteskabsforhold på Amrum
Et søfartssamfunds historiske demografi 1700-1900
Af Martin Rheinheimer
Amrum var oprindelig en rigsdansk enklave i hertugdøm-
met Slesvig og var, lige som Vesterland Föhr, en del af Ribe
stiftamt. I 1864 overgik øen sammen med det øvrige Slesvig
til Preussen. Nordsø-øens befolkning levede op til det 19.
århundrede af søfart. I slutningen af det 18. århundrede var
over 80 % af den mandlige del af befolkningen søfarende.
Denne andel var i 1834 faldet til knap 60 %. I 1860 var
andelen igen steget til omkring 75 %.
1
Med grundlæggelsen
af Nordsøbadet Wittdün på sydspidsen af øen i år 1890 be-
gyndte turisterhvervets sejrsgang. Dette erhverv blev snart
lige så vigtigt som søfarten før havde været.
2
Det påvirkede
samfundet meget, at en stor del af befolkningen levede af
søfart. Fødsel, død, ægteskaber og frugtbarhed var under-
lagt særlige betingelser, som var afledt af afhængigheden af
havet. I det følgende undersøges med udgangspunkt i Am-
rum nogle af de demografiske forhold, der var særegne for
et maritimt samfund, som levede af søfart.
3
Det særegne er
specielt tydeligt i ægteskabsforhold, hvorfor artiklen foku-
serer på disse.
4
Kilder og metode
Denne artikel er en historisk, demografisk undersøgelse, der
kvantitativt analyserer notaterne i folketællinger og kirke-
bøger. Til analysen blev enkelte folketællinger udvalgt og
data fra kirkebøgerne blev oparbejdet for at få tal til forskel-
lige perioder. Desuden blev en familierekonstitution
5
gen-
nemført. Familierekonstitution samler alle demografiske
data for hver person og skaber på denne måde en slags de-
mografiske biografier, der i aggregeret form tillader kom-
plekse analyser af for eksempel fertiliteten. Endelig bliver
dataene for Amrum sammenlignet med data fra andre byer,
for at finde ligheder og forskelle.
Kildegrundlaget er folketællingerne fra årene 1787, 1801,
1834 og 1860
6
samt kirkebøgerne på Amrum. Kirkebøgerne
bliver i dag sammen med det øvrige arkiv for St. Clemens
sogn opbevaret i provstiarkivet i Leck. Kirkebøgerne begyn-
der kort efter Andreas Brorsons tiltræden som præst i juli
1694 og kunne benyttes til og med årgang 1918. Da også den
senere kopibog begynder i år 1694, har der formentlig ikke
eksisteret ældre kirkebøger på Amrum. Den første kirkebog
indeholder dåb og begravelse. Vielser blev først indskrevet i
kirkebøgerne fra og med efteråret 1710 og mangler for årene
1757 til 1779. I det første år, hvor Lorenz Friedrich Mech-
lenburg var præst, mere præcist fra august 1827 til og med
januar 1829, er der ingen optegnelser i kirkebøgerne. For
perioder, hvor vielser ikke fremgår af kirkebøgerne, kan der
eventuelt anvendes supplerende kilder til disse oplysninger.
Det var dog af kildekritiske grunde ofte ikke fornuftigt også
at bruge disse øvrige kilder i statistikkerne. Kirkebøgerne er
især brugt som grundlag for mit arbejde med at kortlægge
slægtsrækker på Amrum.
7
Disse slægtsrækker er bagefter
anvendt som grundlag for en familierekonstitution.
For fertilitetsanalyserne er datakvaliteten for ægteska-
berne vigtig. Vielsesdatoen er kendt for 959 ægteskaber, der
blev indgået mellem 1705 og 1918. Disse ægteskaber kan
opdeles i forskellige typer ud fra den viden, der findes om
ægteskabet, da nogle undersøgelser stiller bestemte krav
til kendskab til dato, alder og så videre for vielse og ophør
af ægteskabet (tabel 1).
8
For typerne 1-3 er ophørsdatoen
for forbindelsen kendt. Dette er ikke tilfældet for typerne
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...192