Esbjergfiskerne og missionen
Af Søren Byskov
Missionsfiskerne, eller søndagsfiskerne, som de også kald-
tes, udgjorde en markant minoritet i Esbjergfiskeriet fra
omkring år 1900 til efter 2. Verdenskrig. Artiklen omhand-
ler missionsfiskernes historie og de aftryk, som de satte i
Esbjerg, startende med den tætte kontakt til Holmsland Klit
og de øvrige vestkystegne, hvor Indre Mission stod stærkt,
og hvorfra generationer af fiskere rekrutteredes til Esbjerg.
Sammenholdet og den stærke vilje hos missionsfiskerne til
at udleve såvel arbejde som fritidsliv inden for en missionsk
ramme gjorde dem til foregangsmænd, blandt andet ved
oprettelsen af sømandshjemmene og de første indkøbs- og
skibsforsikringsforeninger. Der var skarpe sociale skel mel-
lem missionsfiskerne og den øvrige del af Esbjergs kutter-
ejere, men 2. Verdenskrig og efterkrigsårenes industrifiskeri
bidrog til at skabe forandringer, som i sidste ende betød, at
missionsfiskerne kom til at samarbejde på tværs af gamle
skillelinier.
Indledning
Selv om Esbjerg havn fra begyndelsen i 1870’erne ikke var
tiltænkt rollen som fiskerihavn, kom fiskeriet til at spille en
betydelig rolle for både havnen og byens udvikling. Fiskere
fra mange egne af landet, navnlig den jyske vestkyst, søgte
til den nye havn ved Esbjerg, og omkring århundredskif-
tet kunne man se konturerne af det, som skulle blive Dan-
marks dominerende fiskerihavn i det 20. århundrede. Snur-
revodsfiskeriet fik sit gennembrud i den sydlige Nordsø, og
Esbjerg blev med sin jernbaneforbindelse til Tyskland ud-
gangspunkt for det mest indbringende fiskeri i Danmark si-
den middelalderen. Skibsværfter og motorfabrikker skød op
i rask tempo, og antallet af kuttere og fiskere voksede år for
år. Motoriseringen af Nordsøkutterflåden bragte i de første
årtier af 1900-tallet Danmark helt i front som fiskerination,
og på havnen i Esbjerg blev der omsat tonsvis af rødspætter,
torsk og andre fisk fra de utallige nybyggede kuttere.
Historien om Esbjergfiskeriets udvikling fra slutningen
af 1800-tallet langt op i det 20. århundrede er således histo-
rien om et erhverv præget af hastige teknologiske fremskridt
og økonomisk vækst. Byen Esbjerg voksede til at blive Dan-
marks femtestørste by, og fiskeriet var ubestridt det vigtig-
ste erhverv. Men de mennesker, som kom til at udgøre den
unge bys fiskerbefolkning, rummede nogle egenskaber, som
i dag kan synes fremmedartede. De færreste danskere ville i
dag forbinde erhvervsliv og teknologisk udvikling med ån-
delige og religiøse værdier, men i den verden, som Esbjergs
fiskere færdedes i, var religion og livsopfattelse nogle af de
centrale elementer for forståelsen af et menneskes placering
i samfundet.
Denne artikel omhandler religionens rolle i fiskerbyen
Esbjerg, idet den søger at beskrive nogle af de markante
træk, som kunne ses hos den del af byens fiskerbefolkning,
der gik under betegnelsen
missionsfiskerne.
Disse fiskere
tilhørte Indre Missions samfund i Esbjerg, og både i deres
gerning som fiskere og i deres omgang med andre indbyg-
gere i Esbjerg var deres overbeviste missionske kristendom
af grundlæggende betydning. For missionsfiskerne var det
deres religiøse tilhørsforhold, som definerede dem i forhold
til omverdenen, og deres historie er rig på eksempler, hvor
dette havde stor betydning for lokalsamfundet og for ud-
øvelsen af fiskeriet.
39
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...192