den som flåden og fiskerbefolkningen voksede, steg også
tilslutningen til missionen. En del af fiskerne var allerede
blevet omvendt i vækkelserne på Holmsland Klit, men
også i selve Esbjerg oplevede man vækkelser, som synes at
have haft karakter af masseomvendelser. I forbindelse med
de populære missionsuger fortælles det f.eks. fra 1904, at
”tilstrømningen blev så stor i kirke og missionshus, at det
kneb med pladsen”.
8
Et tegn på væksten i det religiøse liv
så man, da det i 1906 blev besluttet at nedrive missions-
huset ”Bethania” fra 1880, for i stedet at bygge et nyt og
større hus på samme sted over for Vor Frelsers kirke. Fi-
skerbefolkningens vækst slog således nu igennem i forhold
til Esbjergs Indre Missions samfund, hvor det efterhånden
blev fiskerne, som udgjorde den største del af den missi-
onske personkreds.
9
Mange af de unge fiskere fra Klitten,
som blev gift og bosatte sig i Esbjerg, fik også deres foræl-
dre til byen for at bo,
10
og væksten i befolkningstallet betød
en så stor efterspørgsel efter kirkelige faciliteter, at man i
1914 kunne indvie Esbjergs næste sognekirke, Zions kirke.
Denne kirke blev bygget tættere på den del af byen, hvor de
fleste fiskere boede, og efterhånden blev kirken kendt som
”fiskernes kirke”.
Missionshuset ”Bethania” opførtes i 1906. Det afløste et missionshus, som var opført sammesteds i 1880, men som efter Indre Missions
samfundets store vækst i Esbjerg var blevet for lille. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
42
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...192