31.
Sml. Rheinheimer:
Kojenmann
, p. 24f., 111-124.
32.
For Tyskland generelt sml. Knodel:
Demographic beha-
vior
, p. 281-283. For Danmark sml. Gustav Bang:
Kirke-
bogstudier. Bidrag til dansk Befolkningsstatistik og Kultur-
historie i det 17. Aarhundrede
, København 1906, p. 98-101;
Johansen:
Befolkningsudvikling
, p. 98-100.
33.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 240-244.
34.
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt: Saisonale Verteilung
von Geburten in agrarisch geprägten Mikrogesellschaften:
drei holsteinische Kirchspiele zwischen 1647 und 1869,
Rundbrief des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte Schleswig-Holsteins
104 (2010), p. 25-30.
35.
Kilde: Gehrmann:
Leezen
, p. 241.
36.
Sml. Anders V. Kaare Frederiksen:
Familierekonstitu-
tion. En modelstudie over befolkningsforholdene i Sejerø
sogn 1663-1713
, København 1976, p. 40-42, 145; Rhein-
heimer: Geburten, p. 18.
37.
Sml. Wendler:
Nicht nur Pest und Pocken
, p. 195-197, 282.
38.
Sml. Frederiksen:
Familierekonstitution
, p. 40-42, 141;
Rheinheimer: Geburten, p. 19. På Lyø i det Sydfynske Øhav
levede beboerne stort set af landbrug, og fødslernes forde-
ling var lige over hele året; sml. Hansen:
Befolkningsforhold
på Lyø
, p. 65f.
39.
Sml. Braren:
Geschlechter-Reihen
, Teil 1, p. 19-21.
40.
Sml. Frederiksen,
Sønderho
, p. 21.
41.
Sml. Frederiksen
: Sønderho
, p. 77-100; Morten Hahn-
Pedersen: Fanøs „jernalder“ – portræt af en brydningstid,
M.Hahn-Pedersen (red.):
Sjæk’len –
Årbog
for Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1991
, Esbjerg
1992, p. 9-47, E. Kroman:
Marstals Søfart indtil 1925
, Kø-
benhavn 1928.
42.
Tal i: Rheinheimer: Seefahrt und Bevölkerung, p. 44-51.
43.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 176.
44.
Sml. Lorenzen-Schmidt:
Ländliche Familienstrukturen
,
p. 155. For det øvrige Tyskland sml. Knodel:
Demographic
behavior
, p. 185-208.
45.
Sml. Asbjørn Romvig Thomsen:
Uægte børn og ugifte
forældre – udstødte eller integrerede? Illegitimitetens socia-
le årsager og konsekvenser i tre jyske landsogne 1750-1830
,
Landbohistorisk Selskab 2005, p. 18-33.
46.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 55. Sml. også
Thomsen:
Uægte børn
, p. 86-94.
47.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 185.
48.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 177-182.
49.
Sml. Gehrmann:
Leezen,
p. 224; Schlumbohm:
Le-
bensläufe
, p. 142; Medick:
Weben
, p. 340; Johansen:
Befolk-
ningsudvikling
, p. 112; Frederiksen:
Familierekonstitution
,
p. 67. Se også Rolf Gehrmann:
Bevölkerungsgeschichte
Norddeutschlands zwischen Aufklärung und Vormärz
, Ber-
lin 2000, p. 152.
50.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 56.
51.
Sml. Hans Chr. Johansen: The Effect on Fertility of Fre-
quent Absences of the Husband, Jacques Dupâquier o. a.
(ed.):
Marriage and Remarriage in Populations of the Past
,
London o. a. 1981, p. 587f.
52.
Kilde: Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 56; Gehr-
mann:
Leezen
, p. 224; Schlumbohm:
Lebensläufe
, p. 142;
Medick:
Weben
, p. 340; Johansen:
Befolkningsudvikling
, p.
112; Frederiksen:
Familierekonstitution
, p. 67.
53.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 57.
54.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 58.
55.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 59.
56.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 231. I Belm lå alderen ved
sidste fødsel generelt højere, med stigende tendens; sml.
Schlumbohm:
Lebensläufe
, p. 146f.
57.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 61.
58.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 239.
59.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 62.
60.
Sml. Gehrmann:
Leezen
, p. 236.
61.
Sml. Rheinheimer: Heirat und Fertilität, p. 62f.
62.
Sml. Gehrmann: Leezen, p. 177-182.
63.
Sml. Jann Markus Witt:
Master next God? Der nord-
europäische Handelsschiffskapitän vom 17. bis zum 19.
Jahrhundert
, Hamburg 2001, p. 205-266; Jann Markus
Witt: Generationen an Bord. Karrieremuster norddeutscher
und nordeuropäischer Seeleute im 18. und 19. Jahrhundert,
Martin Rheinheimer (Hrsg.):
Der Durchgang durch die
Welt. Lebenslauf, Generationen und Identität der Neuzeit
,
Neumünster 2001, p. 215-246.
37
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...192