Indre Missions første år i Esbjerg
Vækkelsen på Holmsland Klit fik stor betydning længere
mod syd i den nye havneby Esbjerg. Her var der ganske
vist meget tidligt i byens historie etableret et Indre Missions
samfund, og en kreds af byens borgere havde allerede i 1879
taget initiativ til opførelsen af et missionshus med plads til
500 mennesker på et tidspunkt, hvor byen kun havde mel-
lem 1000 og 2000 indbyggere.
4
I den kreds af Esbjergbor-
gere, som stod bag opførelsen af missionshuset, figurerede
dog ingen fiskere, selv om der allerede på dette tidspunkt
var begyndt at trække fiskere til byen. De fiskere, som kom
til Esbjerg fra vestkysten i de første to årtier efter 1874, hav-
de ikke oplevet vækkelse på deres hjemegn, og de var ikke
missionsfiskere. Det er sandsynligt, at de tilrejsende fiskere
i de tidlige år kun havde begrænset social omgang med Es-
bjergs borgere i almindelighed, blandt andet fordi det var
normalt kun at fiske fra Esbjerg i vinterhalvåret, mens man i
sommertiden tog arbejde på landet hjemme i kystegnene el-
ler i Nordslesvig. Fra og med slutningen af 1880’erne kom
der tilrejsende kutterfiskere fra Harboøre og brugte Esbjerg
som basishavn for sæsonfiskeriet efter rødspætter, men ka-
rakteristisk nok fortælles det, at disse missionsfiskere van-
drede de 15 km mod nord til Alslev kirke for at høre Indre
Missionspræsten Skovgaard-Petersen prædike,
5
på trods af
at Esbjerg havde fået sin første sognekirke i 1887 og sin
første sognepræst i 1891. Med andre ord var der ganske sik-
kert en del fiskere, som rejste fra Holmsland Klit til Esbjerg
i de første årtier efter anlæggelsen af havnen, men de fleste
fiskere var i mange år kun sæsonmæssigt tilknyttet havnen.
De tilhørte ikke missionen og var næppe tilbøjelige til at
lade sig omfatte af de esbjergensiske borgeres missionsar-
bejde i de tidlige år.
Forandringerne tog fart med snurrevodsfiskeriets gen-
nembrud i 1890’erne, og flere fiskere valgte efterhånden
at slå sig ned i Esbjerg. Folketællingen for Esbjerg i 1901
omfattede 95 fastboende fiskere, hvoraf lidt over halvdelen
var født på Holmsland Klit.
6
I årene, hvor de etablerede
sig i Esbjerg, var disse fiskere vidner til eller deltagere i de
ovennævnte vækkelser såvel på deres gamle hjemegn som
i deres nye hjemby. En af virkningerne var, at Indre Missi-
ons bestyrelse i 1898 valgte at ansætte en indremissionær til
særligt at virke blandt fiskerne i Esbjerg, og en anden mis-
sionær, P. Lodberg Jensen, beskrev mange år senere denne
periode i sine erindringer:
”Først i halvfemserne invaderede en flok unge fra Holms-
land Klit nybyggerbyen. De blev banebrydende på fiskeriets
område. [...] Mangen en hård tørn tog de på Nordsøen. Ofte
var de i livsfare og måtte se døden i øjnene. Ikke underligt
at Gud netop kunne få sådanne i tale. Sidst i halvfemserne
gik der et forunderligt åndens vejr hen over Esbjerg. Også
fiskerfamilierne blev grebet deraf. Mange hjem blev helt for-
andrede. De danselystne gik ikke til bal mere [og] salmebo-
gen for kirke og hjem og hjemlandstoner holdt sit indtog.”
7
Fra omkring år 1900 synes der således at være sket en
mærkbar ændring af Indre Missions rolle blandt fiskerne
i den nye havneby. Hvert år kom der nye tilrejsende unge
fiskere og bemandede de mange nye kuttere, og efterhån-
Missionskutteren E 2 SARON, bygget 1903. Sejlkuttere af denne
type blev benyttet i snurrevodsfiskeriet i begyndelsen af 1900-tal-
let, indtil de afløstes af de motoriserede ’hajkuttere’. Bemærk due-
flaget, som viser det missionske tilhørsforhold.
41
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...192