Nye tider: Industrifiskeriet
Efter 2. Verdenskrig forventede de fleste, at der ville være
rigeligt med rødspætter og andre konsumfisk i Nordsøen til
at sikre god indtjening for Esbjergfiskerne. Efter et par ac-
ceptable fangstår 1946-1948 blev det imidlertid tydeligt, at
de mange store kuttere, som var bygget i takt med de store
indtægter under krigen, ikke kunne opnå tilstrækkelig ind-
tjening ved fortsat snurrevodsfiskeri i Nordsøen. Der blev
forsøgt mange nye fiskerier, fra tun- og hajfiskeri over sil-
defiskeri på Fladen Grund til fjernfiskeri så langt borte som
Barentshavet og ved Island og Grønland. Missionsfiskerne
deltog også i disse forsøg, og mange var f.eks. i Barentsha-
vet i 1951-52, dog uden den store fortjeneste.
27
Det fiskeri,
som endte med at blive løsningen på flådens indtjeningspro-
blemer i disse år, var trawlfiskeriet efter sild, tobis og sper-
ling til fiskemel og fiskeolie, det såkaldte industrifiskeri.
Dette fiskeri blev i 1950’erne udviklet fra Esbjerg i en grad,
så man i løbet af 1960’erne fik større omsætning i industri-
fiskeriet end i snurrevodsfiskeriet efter konsumfisk.
28
I slutningen af 1940’erne var efterspørgslen efter levende
rødspætter kraftigt nedadgående, og de tilbageværende mis-
sionskuttere med dam havde derfor ikke længere noget mar-
ked til afsætning af fangsterne. Fremtiden lå for konsumfi-
skeriet inden for det havgående fiskeri efter rødspætter, som
blev iset og landet efter 1-2 ugers togter i England eller i Es-
bjerg, og det passede ikke godt med missionsfiskernes ønske
om at være hjemme til søndag. De første tegn på utilfredshed
med den absolutte regel om at holde søndagshvile fremkom
netop på grund af problemerne i forbindelse med fiskeriet
langt væk fra Esbjerg og vanskelighederne ved at undlade
sejlads og evt. landing i England på søndage. De første kut-
terejere forlod Union i 1948-49 for danne Esbjerg Gensidige
Skibsforsikring, som nu blev en konkurrent til Union med
hensyn til at forsikre de lokale kuttere til fordelagtige vilkår.
Fiskeriet efter sild eller tobis direkte til fiskemelsfabrik-
kerne viste sig i denne situation at være en kærkommen mu-
lighed for missionsfiskerne for at bibeholde et fiskerimøn-
ster med korte togter, så de kunne være hjemme i havn i tide
til at holde søndag. Industrifisk fiskedes i store mængder,
men fisken var let fordærvelig i de relativt små fartøjer, som
man benyttede i 1950’erne, og derfor kom fiskerimønsteret
til at ligne damfiskeriet med korte, hyppige og intense fiske-
togter, der som regel kunne passes ind, så man var hjemme
til søndag.
Problemerne opstod imidlertid omkring fabrikkernes
produktionskapacitet. De mange søndagsfiskere, som øn-
skede at holde søndag fri, hobede sig op i havnebassinerne
om lørdagen, og hvis ikke de nåede at losse inden midnat, så
måtte fabrikkerne vente 24 timer med at losse videre fra kut-
terne, da missionsfiskernes søndagsparagraf også omfattede
forbud mod losning af fisken. Fabrikkerne ville gerne kunne
sprede landingerne hen over ugen, men når der kom en hel
hær af søndagsbåde på én gang, så kunne produktionskapa-
citeten i visse tilfælde ikke følge med. Resultatet var helt
forudsigeligt, at der opstod konflikter mellem fabrik og kut-
terejere, ligesom situationen gav anledning til utilfredshed
blandt de øvrige fiskere. Den største fabrik, Andelssildeolie-
fabrikken, hvor de fleste missionsfiskere var leverandører,
var en fiskerejet virksomhed, og de mange kutterlaster, som
hobede sig op om lørdagen og i nogle tilfælde lå over til om
mandagen, gav anledning til lavere effektivitet på fabrikken
og deraf følgende tab for alle de andelshavende kutterejere.
29
Det var en uholdbar situation, og søndagsreglen blev i
stigende grad en hæmsko, da industrifiskerne omkring 1959
begyndte at fiske sperling på Fladen Grund i den nordvest-
lige del af Nordsøen. Dette fiskeri foregik i farvande, som
lå væsentligt længere væk fra Esbjerg end tobis- og silde-
bankerne, og dermed var det forbundet med længere sejltid
og længere fangsttogter. Sperlingfiskeriet fandt sted i den
periode, hvor der hverken blev fisket efter sild eller tobis, og
ved at gå ind i sperlingfiskeriet kunne industrifiskerne fylde
hele fangstkalenderen ud uden at behøve at rigge om til kon-
sumfiskeri i en del af året. Dette var økonomisk meget til-
lokkende, men det krævede både større fartøjer og villighed
til at tage de længere fangstture til Fladen Grund. Mange af
de yngre missionsfiskere var interesseret i dette fiskeri, men
det var kun vanskeligt foreneligt med deres medlemskab af
Union, da de ville være nødt til enten at fiske eller sejle om
søndagen for at kunne lande fangsten i tilstrækkelig god
tilstand til fabrikken i Esbjerg. Som følge heraf begyndte
50
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...192