19
Herefter blev fiskeriet mest blev udført til husbehov. Først
da anlæggelsen af Esbjerg Havn gjorde det muligt at drive et
givtigt erhvervsfiskeri, blev fiskeriet i en periode på ca. 130
år et egentligt fuldtidserhverv for en større fiskerbefolkning
ved Vadehavskysten.
50
Tidligere var der i Vadehavsområdet en del færgeoverfar-
ter til at transportere passagerer og gods dels over åerne og
dels mellem fastlandet og øerne. Alle færger over åerne er i
dag forsvundet. Nogle steder, som f.eks. ved Tarphage og ved
Mjolden, er de erstattet af broer, andre steder, som Janderup,
er der ikke længere overgang.
Færgeforbindelsen mellem fastlandet og Nordby på Fanø
fik koncession i 1793. Dengang udgik færgen fra Strandby,
hvor Gammel Færgevej stadig fører fra Strandby Plads og
ned mod vandet. Med Esbjerg Havns anlæggelse flyttede fær-
gefarten til den nyanlagte havn. Færgeforbindelsen fra fast-
landet til Kongsmark på Rømø har haft flere udgangspunk-
ter: Færgeforbindelsen til Rømø udgik sidst i 1800-tallet fra
Bredeåens munding nord for den nuværende Rømødæmning.
Herfra udgik en lille dampskibsrute til Kongsmark på Rømø.
I 1907 skiftede færgeruten udgangspunkt til Bådsbøl-Ballum,
og da Ballum Sluse blev etableret, flyttede færgeforbindelsen
omkring 1920 hertil, indtil den blev overflødiggjort af Rømø-
dæmningen i 1948.
Med anlæggelsen af de byggede havne – først og frem-
mest Esbjerg – blev søfarten koncentreret til disse, og med
havnene kom også jernbanen, som var med til at tage fragten
fra de små ladesteder. De stadigt større skibe var for længst
vokset fra de gamle åhavne i købstæderne, og efterhånden
lukkede menneskeskabte hindringer helt for skibstrafik-
ken til købstædernes skibbroer: i Varde var det Tarphage-
broen, der i 1940 satte en stopper for skibstrafikken, i Ribe
var det omfartsvejen i 1954 og i Tønder var det først diget
i 1500-tallet og senest Vidåslusen i Det Fremskudte Dige
i 1982. De små ladesteder uden havneanlæg gik af brug i
begyndelsen af 1900-tallet, og i mange tilfælde er sporene
efter deres eksistens i landskabet helt forsvundet.
Den havnestruktur, man finder i Vadehavet i dag, er så-
ledes af relativt ny dato. Esbjerg Havn, som blev grundlagt
1868, blev hurtigt en af Danmarks største havne. Havneby
på Rømø blev anlagt som statsfiskerihavn i 1964 og funge-
rer som fiskerihavn for hesterejefiskeri og som færgehavn
for Rømø-Sild-overfarten. Nordby Havn er med sit bolværk
tilbage fra 1700-tallet den ældste, men også den mindste af
erhvervshavne og fungerer i dag som færgehavn for overfar-
ten Esbjerg-Fanø.
Der er altså sket en stor koncentration af havnedriften
langs Vadehavet. Det er ikke en udvikling, der er speciel
for Vadehavet, den har fundet sted langs alle landets kyster.
Endnu i dag finder der en koncentrationsproces sted, hvor
stadig færre havne på verdensplan står for en stadig større
del af godstransporten. En enkelt havn i den danske del af
Vadehavet, Esbjerg, er stadig med blandt de største havne i
Danmark, men samtidig er denne forholdsvis nye havn også
blevet historie: I 2007 blev dokhavnen i Esbjerg udpeget
som et ud af 25 nationale industriminder, fordi dens historie
og form bidrager til at fortælle væsentlige træk af industri-
samfundets historie.
51
Denne artikel har taget sit udgangspunkt i den danske
del af Vadehavet og fokuseret på havnelokaliteterne dér, og
den omhandler således blot nogle aspekter af havneudvik-
lingen. Skal man have et mere helstøbt billede af havneud-
vikling, skal den – både når det gælder nutiden og tidligere
tider – ses i relation til aspekter som den internationale hav-
neudvikling, transportveje, teknologiudvikling og handels-
mønstre, ikke mindst i et område som Vadehavet, der har
været underlagt skiftende grænsedragninger.
52
Noter:
1.
Ordbog over det danske Sprog
. København 1918-1956,
opslagsord ”Havn”.
2.
Ordbog,
op. cit. 1918-1956, opslagsord ”Ladeplads”.
3.
C. Dalgas:
Ribe Amt
. København 1830, p. 134.
4.
G. Begtrup:
Agerdyrkningens Tilstand i Danmark
. V.
Nørrejylland I. København 1808 (1977), p. 173. Lignende
klager finder man flere steder, bl.a. hos Matthias Galthen:
Beskrivelse over Kiøbstæden Ribe
, Odense 1792. p. 97f.
5.
Carl Lindberg Nielsen:
Varde Bys Historie
. Varde 1942,
p. 9, 87, 93.
6.
Den anden bro, Torvegadebroen, blev bygget i 1934. Ole
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...168