23
Ho Ladeplads
Af Mariann Ploug
Ho Ladeplads havde sin storhedstid som udskibningssted og
ladeplads for Varde købstad frem til slutningen af 1700-tal-
let, hvor besejlingsforholdene i Ho Bugt blev vanskeliggjort
af tilsanding. Lokalt fungerede ladepladsen og den senere
tilkomne lossebro frem til 1930’erne, hvor fragtfarten på
Vadehavet blev overtaget af lastbilstransport. Efter 1970
blev anløbsbroen flyttet lidt sydpå, og den har siden kun
været anvendt til fritidssejlads.
Ho og Sønderside
Ladepladserne langs Vadehavet lå før i tiden så tæt, at man
kunne få indtryk af, at enhver mulighed for at lægge til land
er blevet udnyttet. Ladepladsen ved Ho var den vestligste,
og kun Kjelst Ladeplads har været nordligere.
Navnet Ho, der i dag er knyttet til landsbyen, er blevet
tolket som et oprindeligt fjordnavn og op mod midten af
1900-tallet omtalte lokale stadig Ho Bugt som Fjorden. Or-
det Ho er afledt af Hõi, der har betydet trug eller kar. Ho kan
derfor tydes som
”Fjorden, der ligner et trug”.
1
Navnet må have relateret sig til sejlforholdene i den
nordligste del at Vadehavet, hvor det lavvandede område
blev gennemskåret af et sejlbart dyb, som førte ind til Varde
Å. På Johannes Mejers kort fra ca. 1650 ses også et andet
dyb, der førte ind til
”Schalling Haven”
, som var områdets
gode ankerplads syd for Sønderside – et af Danmarks største
fiskerlejer frem til 1634, hvor en stormflod ødelagde stedet.
Sønderside lå langs den daværende kyst mellem Ho og
Oksby. I begge byer var der mange fiskere, som sandsynlig-
vis har fisket fra Sønderside. Dog skelnedes der i en opgø-
relse af sandtolden fra 1602 mellem 9 fartøjer fra Sønder-
side, 9 fra Ho og 6 fra Oksby.
2
Det betyder formentlig kun,
at ejerne af fartøjerne har boet de pågældende steder, men
man kunne også forestille sig, at Ho-fartøjerne har lagt til
i bugten ud for Ho, hvor løbet ind til Varde Å passerer, og
ikke ved Sønderside.
Søkortdirektør Jens Sørensen omtalte ikke Sønderside,
men
”Ho By’s Fiskerboder, der ligger ved Skallingkrog”
3
,
da han på sin milevognsrejse i 1695 var passager på en stør-
re båd, der skulle sejle ham derfra til Hjerting. Fra turen
fortalte han:
”Saasom det var Udfald – Ebbe og lavt Vand,
at alle Baade laa langt oppe paa tørre Sanden, vare vi 16
Mænd at drage Baaden ud af Landet i Skalling Krogs Ren-
de. Denne er her tværs for Fiskerlejet med lavt Vand bred
På Johannes Mejers kort fra 1650 ses Ho og Sønderside samt
dybene ind til Schalling Haven og Varde Å.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...168