13
forsøgt genopbygget efter stormfloden, men nåede aldrig
sin tidligere storhed, og i dag kan man ikke se i landskabet,
hvor stedet har ligget.
17
To andre ladesteder har haft stor betydning for Varde:
Janderup og Ho. Janderup Ladested lå ved Janderup Kir-
ke og var en mellemstation ved Varde Å på turen mellem
Vadehavet og Varde by. Officielt blev ladestedet ophævet i
1692, da Vardes toldsted blev flyttet til Hjerting, men uof-
ficielt fungerede det til langt op i 1800-tallet. Ho ved Ho
Bugt fungerede som ladested for Varde indtil slutningen af
1700-tallet, hvorefter det betjente den lokale trafik frem til
1930’erne.
18
Syd for det nuværende Esbjerg lå et relativt stort lade-
sted, Roborghus, hvor det høje land rakte helt ud til kysten
og gav gode adgangsforhold til Vadehavet fra land. Samti-
dig førte en rende fra sejlløbet Grådyb ind mod land og gav
skibene mulighed for at komme tæt på kysten for at losse og
lade. Roborghus ladested findes nævnt første gang i 1645,
og fra omkring 1754 var der også kro på stedet. Senere kom
Hjerting lå beskyttet bag Fanø og Langli og havde der-
med en sikker ankerplads, hvor man til de fleste tider kunne
laste og losse.
14
Imidlertid var der ikke læ nok ved Hjerting
til, at skibene kunne ligge i vinterhavn her. Til dette formål
benyttedes i stedet Nordby på Fanø, hvor også skibe fra Ho
og Ringkøbing lå i vinterhavn. Ved Nordby Havn omtales
der – ret usædvanligt for en Vadehavshavn – bolværker så
tidligt som 1743.
15
De tre øvrige ladesteder, der blev nævnt i 1591, er i dag
forsvundet fra landkortet. Sønderside lå der, hvor halvøen
Skallingen afgrænses mod nord af Havnegrøften, som mar-
kerer den gamle kystlinje mellem Ho og Oksby, Skalling-
krog lå lidt vest for Sønderside i læ bag en lille landtange,
og Vesterside lå på kysten nord for Blåvandshuk. Det stør-
ste af disse tre var Sønderside, der først og fremmest var et
driftigt fiskerleje med omkring 1.000 indbyggere i fiskesæ-
sonen, men som også var havneby og handelsplads.
16
Søn-
derside blev ødelagt ved stormfloden i 1634, den stormflod,
der også afskar øen Langli fra fastlandet. Sønderside blev
Ladestedet Hjerting i Pontoppidans Danske Atlas fra 1769.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...168