12
Da Tarphagebroen i 1940 blev bygget over Varde Å
umiddelbart øst for dens udløb i Ho Bugt, blev der sat en-
degyldigt punktum for, at større skibe kunne komme ind til
Varde.
8
Havnen blev endeligt nedlagt 1960.
9
Ladesteder i den nordlige del af Vadehavet
Ret tidligt fik man problemer med, at de større skibe ikke
kunne komme helt ind til Varde. I 1639 kunne fire bytings-
vidner berette, at de 40 år tidligere havde kunnet sejle med
store skuder og skibe helt op til Varde og ud igen med fuld
ladning, men at man nu ikke kunne tage stude længere op ad
åen end til Janderup Kirkegård. Der har dog formodentlig
aldrig kunnet gå helt store skibe op til Vardes pramsted, og
byen måtte derfor benytte sig af de omkringliggende lade-
steder, eller byens havne som de omtaltes i 1554. I en forord-
ning af 1591 blev det specificeret, at byens havne udgjordes
af Sønderside, Skallingkrog, Vesterside og Hjerting.
10
Den mest betydningsfulde ladeplads var Hjerting, der lå
ved Vadehavskysten, og da alle større toldforretninger alli-
gevel foregik her, blev Vardes toldsted som helhed flyttet fra
Varde til Hjerting i 1692. Omkring 1700 var Hjerting – eller
Grådyb Havn, som den også blev kaldt
11
– vokset til at være
den betydeligste udskibningsplads mellem Ribe og Limfjor-
den. I 1769 hed det således om trafikken på Varde:
”Kiøb-
mændene i Varde bringe deres Varer her fra og til enten til
Vogns eller paa smaa Fartøier og Baade op igiennem Aaen.
Og siden nu ingen store Skibe, formedelst Aaens Forstoppel-
se, kan løbe op eller ned, og Varde derfor ingen Skibe haver,
er Toldstedet, som før var i Varde, forlagt til Hierting”
.
12
I
1848-50 havde Hjerting, som det eneste danske sted uden for
København, dampskibsforbindelse til England, og i 1852 fik
Hjerting en landingsbro til brug for dampskibe. Allerede 10
år efter blev broen opgivet igen, og i 1874 blev Hjerting Told-
sted nedlagt, samme år som Esbjerg Toldsted oprettedes.
13
Varde Havn. Foto fra omkring 1905.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...168