7
Hermed foreligger 22. årgang af
Sjæk’len – Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg
. Som det har
været tilfældet ved alle de forudgående årgange, er også udgivelsen af denne årbog muliggjort via de ”fadderskaber”, som en
række private virksomheder har tegnet for museet. Til indledning derfor en hjertelig tak for den velvillige opbakning, som vore
faddere udviser i forhold til såvel dette som talrige andre tiltag på Fiskeri- og Søfartsmuseet.
For Fiskeri- og Søfartsmuseet blev 2009 et år med udfordringer affødt af den økonomiske krise og et faldende antal tu-
rister i Danmark. Vi har imidlertid rebet sejlene og skal nok styre skibet frelst gennem de oprørte vande. Kursen er sat mod
nye mål, som i løbet af 2009 for alvor dukkede op i kimingen, da Esbjerg Kommune hjalp museets udbygningsprojekt i søen
med fornem økonomisk opbakning og positivt samspil ved rundingen af første bøje; overtagelsen af Skallinglaboratoriet i
museumskompleksets østfløj. Vi er Esbjerg Kommune dybt taknemmelige for denne støtte, og vi glæder os til dialogen med
udvalgte fonde omkring det spændende projekt, der skal sætte fysiske rammer om museets mangeårige indsats for at skabe et
spændende museum om ”Mennesket og Havet”.
Arrangement af og værtskab for ICMM’s
International Congress of Maritime Museums’
verdenskonference var en
af årets markante opgaver for Fiskeri- og Søfartsmuseet. ICMM’s store konferencer afholdes hvert andet år, og det var første
gang, at et dansk museum stod for konferencen. Der blev investeret mange kræfter i arrangementet af konferencen, der med
flot støtte fra både offentlig og privat side fik et vellykket forløb og blev en fornem markering af Fiskeri- og Søfartsmuseet
på de maritime museers verdenskort.
Som det vil fremgå af årbogens beretningsdel omfattede museets arbejde i 2009 meget andet end verdenskonference og
udbygningsplaner. Traditionen tro var der fuld damp på alle kedler, og i faglig henseende avancerede skibet pænt hen over
grunden i det forgangne år. Afslutningsvis derfor en stor tak til museets bestyrelse og medarbejdere for god indsats i 2009 – og
til årbogens bidragydere, som med årets artikler medvirker til at tegne et billede af museets vidtspændende arbejdsfelt.
Morten Hahn-Pedersen
museumsdirektør
Forord
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...168