17
Tønder
Købstaden Tønder, der omtales første gang omkring 1130,
er formodentlig opstået som en anker- og ladeplads i bunden
af Vidådeltaet, og i 1243 fik byen købstadsrettigheder.
37
Da
diget fra Højer over Rudbøl til Grelsbøl blev bygget i 1554-
55, blev byen afskåret fra direkte kontakt til havet. Tønder
mistede herefter mere og mere funktion som havneby, og
i 1934-35 blev byens skibbro kastet til.
38
Tilbage stod kun
husrækken ud mod skibbroen til minde om Tønders fortid
som havneby.
Tønders ladesteder og udhavne
Allerede før diget blev bygget midt i 1500-tallet tillod besej-
lingsforholdene ikke større skibe at gå helt ind til Tønder, og
varerne blev omladet ved ladestedet Askesodde, en nu helt
forsvunden bugt på nordsiden af sejlrenden sydvest for Tøn-
der. Umiddelbart syd for byen lå „Æ Strimmel”, der funge-
rede som ladested og oplagsplads for de både, der ikke skulle
helt ind til skibbroen.
39
Efterhånden som kogene i marsken blev inddiget, flyttede
ladestederne længere og længere mod vest. Efter det første
diges opførelse i 1550’erne blev Lægan ved Vidåen Tøn-
ders udhavn, hvortil man sejlede mellem Frederikskogs og
Højer Sønderherreds diger.
40
I Lægan blev varerne omlastet
til fladbundede pramme, der blev trukket det sidste stykke
til Tønder ad Vidåen og de gravede kanaler.
41
Efter Rudbøl
Kogs inddigning i 1715 fungerede Rudbøl som ladested for
Tønder indtil Ny Frederiks Kogs inddigning i 1861.
Det var dog Højer, der blev den egentlige udskibnings-
havn for Tønder. Højer by kendes fra 1200-tallet, og den
fik i 1500-tallet stigende betydning. I 1736 fik Højer sta-
tus af ”flække”, en særlig bytype, der fandtes i hertugdøm-
merne. En flække var en større landsby, der ikke nød samme
selvstyre som købstæderne, men som havde ret til at drive
handel og håndværk. Desuden var der et toldkontrolsted i
byen. Fra 1855 og nogle år frem var der fast dampskibs-
forbindelse fra Højer til Lowestoft i England.
42
I 1862 blev
Ny Frederiks Kog inddiget, og Højer Sluse blev anlagt, der
Tønder By med den opfyldte skibbro øverst i billedet.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...168