16
Ribes ladesteder og udhavne
Ud over de allerede nævnte ladesteder langs Ribe Å og nær
dens udmunding havde Ribe en lang række ladesteder og an-
kerpladser i Vadehavsområdet i læ af Fanø, Mandø og Rømø.
I 1292 havde Ribes borgere af Erik Menved fået et gavebrev
på byens forstrand fra Mandø i nord til øen Silds nordspids
List i syd. Det gav byen en slags ejendomsret over områdets
strande og dyb, hvor ingen måtte føre gods ud eller ind uden
byens tilladelse, og hvor byen havde ret til at drive fiskeri.
27
Kun fartøjer op til 20-24 læster kunne gå ind til Skøgum
ved Ribes Ås udløb i Vadehavet indtil reguleringen i midten
af 1800-tallet.
28
Større skibe anvendte Hviding Nakke vest
for Hviding Kirke, hvortil man kunne komme på tørt land,
når det var ebbe.
29
Dette ladested blev ikke mindst brugt til
den store udskibning af stude, og Hviding Nakke var et af
Ribes betydeligste ladesteder indtil 1689, hvor al udskib-
ning fra stedet blev forbudt.
30
Reden ud for Ribe egnede sig ikke til vinterhavn for
skibene, så til dette formål anvendtes Fanø,
31
mens de stør-
ste skibe havde vinterhavn ved Rømø Havn. På Johannes
Mejers kort fra 1643 er der afmærket to ankerpladser på
Rømø: Sønderhavnen omtrent hvor Havneby ligger i dag
og Kongsmark Havn lidt nordligere på østkysten.
32
I 1643
ejede skippere på Rømø størstedelen af de skibe, der var
hjemmehørende i Ribe, men i 1644 brændte svenskerne en
stor del af Rømø-flåden af og markerede dermed slutningen
for Rømøs tid som storhavn for Ribes skibe.
33
I 1700-tallet brugte man i stigende grad Sønderho på
Fanø, som var Ribes egentlige udhavn, hvor der også kunne
toldbehandles.
34
Sønderho lå ved en tidevandsrende, hvor
der var gode forhold for at kunne laste og losse direkte på
vaden, og ligesom mange andre steder i Vadehavet var der
her hverken kaj eller anløbsbro.
35
Om vinteren lå skibene
stuvet tæt op mod hinanden ved strandbredden, og der måtte
holdes nøje øje med dem ved storm og højvande, så de ikke
kom til at beskadige hinanden.
36
Lægtere ved Sønderho på Fanø. Fra venstre "Emmanuel", "Johanne", "Knudedyb", yderst "Håbet", "Maria" og længst til venstre "Ena".
Foto fra begyndelsen af 1900-tallet.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...168