136
Den frivillige motorgruppe har også i 2009 været aktive
i arbejdet med vedligeholdelse af museets motorsamling.
Endnu en restaureret motor, en 30 hk Grenaa motor, blev
først på året placeret uden for værkstedet på Frilandsafde-
lingens havneafsnit klar til at kunne startes op, når motor-
folkene samles. Dette er en særdeles populær aktivitet, som
trækker publikum til Frilandsafdelingens havn, ikke mindst
takket være den karakteristiske lyd af fiskekutter, som kan
høres over det meste af Frilandsafdelingen.
Kaskelotknoglerne, der i en årrække har ligget på Fri-
landsafdelingen, er flyttet til en midlertidig placering i rum-
met under sælariet, indtil der findes en permanent løsning
på opbevaringsproblematikken.
Bente Siff Hansen har gennemgået de naturhistoriske
magasiner vedrørende skeletdele for sæler og hvaler med
henblik på en ordning af opstillingen af genstandskasser og
opdatering af påføringen af journal-nummer på alle skelet-
dele, idet hvert nummer svarer til et individ.
Morten Hahn-Pedersen, Søren Byskov og Bente Siff
Hansen har gennemgået museets malerisamling, såvel i ma-
gasin som i udstillingerne, med henblik på at få identificeret
hvilke malerier, der skal gennemgå konservering. De afven-
ter nu at blive tilset af en konservator fra Konserveringscen-
ter Vest.
Udstillinger
I Fiskeri- og Søfartsmuseets permanente udstillingsflade er
der udarbejdet nye udstillingstekster til Fiskeriudstillingens
afsnit om fiskeriet fra Esbjerg Havn, henholdsvis industri-
fiskeri og snurrevodsfiskeriet. Teksterne beskriver udviklin-
gen i fiskerierne frem til i dag.
I frilandsudstillingen er der i 2009 etableret et områ-
de med legeredskaber for vores yngste gæster samt opsat
markise til både skygge for sol og læ for regn. Museet har
desuden fået rådighed over en gammel tankstander, som er
opstillet ved oliehusene i frilandsudstillingens havneafsnit.
Særudstillingen ”Vadehavet på tværs”, som er bygget
op som en vandring gennem Vadehavets landskab, er ble-
vet vist på museet gennem hele 2009. Udstillingens tek-
ster blev sidst i april bearbejdet til en skolebog af samme
navn til brug for skolernes mellemtrin. Bogen blev udgi-
vet af Fiskeri- og Søfartsmuseet i samarbejde med Vade-
havets Formidlerforum og med støtte fra Aage W. Jensens
Fonde. Forfattere var Dorte Vind og Nanna Winbladh, mens
Mette Guldberg og Asbjørn Holm stod for redigeringen i
samarbejde med den øvrige udstillingsgruppe. Bogen kan
bl.a. anvendes i forbindelse med undervisningsmaterialet
.
I forbindelse med særudstillingen blev
der sidst på året opstillet montre og plancher, der kort be-
skriver museets forskning omkring snæblen.
I museets forhal vistes frem til ultimo april en fotoud-
stilling med titlen ”Europas vestkyst – fra Skagen til Gi-
braltar”. Udstillingen, der er lavet af fotografen Jens Fink
Jensen, blev siden vist i Dunkerque og vil i foråret 2010
blive vist i Rotterdam.
Fra maj og frem til udgangen af oktober viste museet
i forhallen udstillingen ”Fra Dan til Halfdan” om olie- og
gasaktiviteterne offshore på den danske del af Nordsøen.
Fra juni og frem til oktober blev denne udstilling supple-
ret med udstillingen ”Havmølleparken Horns Rev 2” med
billeder taget af fotograf Bent Sørensen (Medvind). Udstil-
lingen var kommet i stand via et samarbejde mellem DONG
Medlemmer af ”Motorgruppen” i aktivitet.
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...168