132
bestyrelse og repræsentantskab for Esbjerg Erhvervsudvik-
ling, deltog i kommunale arbejdsgrupper vedrørende univer-
sitetssituationen og Esbjergs offshoreprofil og havde sæde
i en følgegruppe for et ph.d.-projekt om offshore sikkerhed
ved Maritim Medicin ved Syddansk Universitet, Esbjerg.
Endelig var Morten Hahn-Pedersen formand for Danske
Bank Fonden, Esbjerg.
Museumsinspektør Mette Guldberg er formand
for cen-
sorkorpset for Europæisk Etnologi ved Københavns Univer-
sitet samt for Kulturarvsstyrelsens Faglige Råd for Nyere
Tids Kulturhistorie. Desuden har hun sæde i Det Strategi-
ske Udvalg for Saxo-instituttet ved Københavns Universi-
tet, Skandinavisk Museumsforbunds danske arbejdsudvalg,
bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt, Det Råd-
givende Udvalg for Vadehavsområdet, samt styregrupperne
for Vadehavets Formidlerforum, naturvejlederordningen på
Fanø og Naturcentret Tønnisgaard på Rømø.
Sekretariaterne for de danske museers maritime samar-
bejdspuljer ligger fortsat ved Fiskeri- og Søfartsmuseet. Mu-
seumsinspektør Mette Guldberg er sekretær for Søfartspul-
jen, mens museumsinspektør Søren Byskov varetager
sekretærposten for Fiskeripuljen. Søren Byskov er suppleant
i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet - Esbjerg, Ribe
og Bramming. I 2009 og 2010 er Søren Byskov desuden ko-
ordinator for netværket af museumsinspektører inden for
Nyere Tid under Organisationen Danske Museer.
Morten Hahn-Pedersen er dansk repræsentant i ”Baltic Working Group on Coastal Culture and Maritime Heritage”. Gruppen var i april
2009 på en spændende studietur til Lofoten.
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...168