125
Årsberetning 2009
Indledning
Trods udfordringer fra en international økonomisk krise og
faldende turisttal i Danmark blev 2009 et fagligt godt år på
Fiskeri- og Søfartsmuseet. Værtskabet for den store ICMM
konference i oktober satte for alvor Esbjerg på de maritime
museers verdenskort, og Fiskeri- og Søfartsmuseets planer
for opbygning af et museum om ”Mennesket og Havet”,
der skal fastholde og udbygge denne position, kom et langt
stykke videre. I begge henseender var der tale om særdeles
arbejdskrævende opgaver, men som det vil fremgå af neden-
stående beretning, skete der også meget andet på Fiskeri- og
Søfartsmuseet i det forgangne år.
Indsamling
Fiskeri, søfart og offshore:
Fiskeri- og Søfartsmuseet har
i 2009 med tak modtaget 46 afleveringer af genstande og
andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele
Danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore.
Via Varde Museum har museet fået overdraget en række
genstande og arkivalier fra boet efter fruA. Monrad, Køben-
havn. Fru Monrad var efterkommer af Hempelslægten, her-
under navigationslærer Simon Hempel, Fanø (1836-1877),
som har efterladt en række maritime arkivalier og genstan-
de, bl.a. dagbøger samt en særdeles velbevaret gouache af
havnen i Genova.
Fra Kaj H. Holms Skibshandel, Vejle, har museet hjem-
taget en lang række genstande, som primært skal anvendes
til en kommende skibsproviantering i Frilandsafdelingens
havneafsnit. Ved samme lejlighed har Richard Bøllund fore-
taget interview af Kaj H. Holm samt gennemfotograferet
skibshandelen, som lukkede med udgangen af 2008. Kaj H.
Holm havde på det tidspunkt været i forretningen i mere end
40 år, heraf 35 år som indehaver.
Museet har hjemtaget jollen
Hans
, som har været an-
vendt i forbindelse med bundgarnsfiskeri fra Strøby Egede
ved Køge Bugt. Jollen har tilhørt bundgarnsfisker Niels P.
Christensen (f.1908) og er en fin lille klinkbygget jolle.
Sammen med jollen er desuden hjemtaget en række gen-
stande, som har været anvendt i forbindelse med bundgarns-
fiskeriet.
Fra Danmarksgade Skole, Esbjerg, har museet modtaget
en række præparater, bl.a. formalinfikserede havlampretter,
blæksprutter og hajer samt klassesæt af indrammede insek-
ter, der tilgår museets naturhistoriske samling.
Fra Birte Larsen, Varde, modtog museet en række ar-
kivalier og bøger, som har tilhørt hendes far, fiskeskipper
Niels P. Thomsen, der døde i 1998. Han var blandt initiativ-
tagerne til oprettelsen af både Indkøbsforeningen Dogger-
banke i 1947 og Andelssildeoliefabrikken i 1948, ligesom
han i en årrække var formand for Esbjerg Gensidige Skibs-
forsikring.
Fra tidligere skibsfører Julian S. Jensen, Esbjerg, har
museet modtaget den originale skibsklokke fra M/S
Dana
Anglia
. Giveren var kaptajn på
Dana Anglia
i en lang år-
række og modtog klokken som en gave fra rederiet DFDS
og besætningen i forbindelse med sin afmønstring.
Fra Niels Møller Thomsen, Esbjerg, har museet modta-
get en malmklokke anvendt som tågesignal ved indsejlingen
til Esbjerg Havn. Klokken var placeret på Fanøfærgelejets
yderste mole. Ifølge giver var klokken placeret i et cirkulært
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...168