133
Museumsinspektør Lasse Fast Jensen er medlem af den
veterinære arbejdsgruppe i DAZA samt suppleant i Grønt
Råd, Esbjerg Kommune.
I international sammenhæng indgår medarbejdere fra
Fiskeri- og Søfartsmuseet i følgende sammenhænge:
International Congress of Maritime Museums (ICMM)
er navnet på de maritime museers verdensorganisation, hvor
museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen indtil 2009 var
præsident og som sådan også formand for organisationens
Executive Committee. Èn af Morten Hahn-Pedersens sid-
ste opgaver som præsident for ICMM var værtskab for og
tilrettelæggelse af organisationens store konference, der af-
holdes hvert andet år og i oktober 2009 fandt sted i Esbjerg.
I nærværende årbog bringes en artikel om konferencen, der
havde omkring 100 deltagere repræsenterende cirka 60 ma-
ritime museer fordelt på 22 nationer i henholdsvis Europa,
Amerika, Asien, Australien og Oceanien.
Museumsdirektøren har herudover sæde i rådet for As-
sociation of North Sea Cities, der bl.a. står bag de interna-
tionale Nordsøhistorikerkonferencer, og Morten Hahn-Pe-
dersen fungerer i dette regi som koordinator af de maritime
Nordsømuseers samarbejdsnetværk, hvis sekretariat er per-
manent placeret på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Morten Hahn-
Pedersen er desuden udpeget af Kulturarvsstyrelsen som
dansk repræsentant i The Baltic Working Group on Coastal
Culture and Maritime Heritage. Endelig har Morten Hahn-
Pedersen i 2009 haft sæde i styregruppen for et udviklings-
projekt ved Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo og medvirket ved
ansættelsen af en ny direktør ved dette museum.
Søren Byskov sidder i styregruppen for North Atlantic
Fisheries History Association (NAFHA).
Lasse Fast Jensen er medlem af den Trilaterale Sælekspert
Gruppe (TSEG).
Arkiv, bibliotek og samlinger
Årets tilgang til arkivet er løbende blevet registreret. Muse-
ets arkivalier fremfindes efter ønske til brug for forskere og
andre interesserede.
Museets fornyede aftale med Esbjerg Hovedbibliotek
om indkøb, katalogisering og udlån af faglitteratur trådte
i kraft i 2008 og fungerer fremdeles til alle parters tilfreds-
hed. I 2009 indkøbtes gennem Hovedbiblioteket således
cirka 40 værker foruden en lang række tidsskrifter, som mu-
seets bibliotek abonnerer på gennem aftalen med Esbjerg
Hovedbibliotek. Museets bøger, som kan findes på www.
bibliotek.dk, er genstand for stigende interesse fra lånere i
hele Danmark, hvilket gennem de seneste år er kommet til
udtryk gennem en stigning i antallet af udlån.
Fiskeri- og Søfartsmuseet fik i juni måned en bevilling
på 99.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen til en gennemgang af
de kulturhistoriske magasiner med henblik på en revision af
registreringerne i arkiver og samlinger, inden de publiceres
i den landsdækkende database ”Museernes samlinger”. Ar-
bejdet udføres af Richard Bøllund i løbet af 2009 og 2010.
Bevaring og konservering
Den gennemgribende restaurering af everten
Ane Cathrine
,
bygget i 1887 på Fanø, er fortsat gennem 2009. Skibstømrer
Daværende kulturminister Carina Christensen og museumsdirek-
tør Morten Hahn-Pedersen ved åbningen af ICMM-konferencen i
Esbjerg i oktober.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...168