142
båd blev returneret til Fiskeri- og Søfartsmuseet den 16. juli.
Museets smakkejolle, bygget på Illums bådebyggeri i Mid-
delfart i 1886, var i november udlånt til Lillebælt-værftet i
forbindelse med et kursus i opmåling, som værftet havde ar-
rangeret. Værftets frivillige bådebyggere påregner at bygge
en kopi af båden på værftet i den kommende tid.
I forbindelse med museets forlagsvirksomhed udgives
også bøger af forfattere uden for huset. Mette Guldberg har
i 2009 forberedt bogen
Fyrmesteren – et liv på kanten af
havet
til udgivelse først i 2010 i samarbejde med bogens
forfatter, antropologen Bodil Selmer.
Richard Bøllund og Søren Byskov har til Kulturarvs-
styrelsens formidlingsprojekt ”1001 fortællinger om Dan-
mark” udarbejdet en række tekster. Ti korte fortællinger i
form af små historier om historiske steder i Danmark samt
en længere tematekst, som udgør formidlingsprojektets
rammefortælling om dansk fiskeri gennem historien. Mate-
rialet samles af Kulturarvsstyrelsen og bliver i en bearbejdet
form gjort tilgængelig via internettet.
Museets medarbejdere har i årets løb medvirket i en
række udsendelser i TV og radio samt leveret redaktionelt
stof til dagspresse og tidsskrifter. I forbindelse med museets
feriearrangementer har bl.a. TV Syd og DR P4 bragt indslag
om f.eks. arbejdet med de gamle skibe i Frilandsafdelingen
og fødslen af årets sælunge i sælariet. Morten Hahn-Peder-
sen medvirkede i en udsendelse i færøsk radio i forbindelse
med et foredrag i Thorshavn i maj og udsendelser i DR P4
i forbindelse med åbningen af Horns Rev 2 vindmøllepark i
september og ICMM-konferencen i Esbjerg i oktober. End-
videre kommenterede Morten Hahn-Pedersen i TV Syd i
oktober fusionen mellem fiskeriforeningerne i Esbjerg og
Hvide Sande, og endelig medvirkede museumsdirektøren i
samtlige seks afsnit af TV-serien ”På de syv have – fortæl-
linger om dansk søfart”, som blev vist på DR2 i oktober-
november 2009.
PR-virksomhed
Fiskeri- og Søfartsmuseets primære markedsføring foregår
via organisationen TopAttraktioner, der både er et markeds-
førings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem dette
samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det forgangne år
distribueret 240.000 eksemplarer af en ny og revideret hver-
vebrochure. Desuden er 130.000 hvervebrochurer distribue-
ret via museet og andre samarbejdspartnere. Brochuren fik i
2009 et oversigtskort for hele museet og blev derfor anvendt
til udlevering til gæsterne ved billetsalget.
I samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg
City Forening og en række af Esbjerg øvrige attraktioner
deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet også i 2009 i en række re-
klamespot, der blev vist i henholdsvis det lokale TV-Esbjerg
og i TV Syd.
Attraktionsmærkningsordningen var i 2009 på genbesøg
for tildeling af stjerner, og museet fik igen tildelt 4 stjerner,
der vidner om en helstøbt attraktion af meget høj værdi på
nationalt niveau.
Hjemmesiden
er under fortsat udvikling
og får stadig flere besøgende.
Ved siden af disse former for markedsføring annoncerer
museet i diverse turistguider og avistillæg, ligesom der ud-
sendes redaktionelt stof til såvel den elektroniske som trykte
dagspresse, magasiner og tidsskrifter i ind- og udland.
Publikationer
Brasseur, S.M.J.M., Reijnders, P.J.H., Borchardt, T., Sie-
bert, U., Stede, M., Ramdohr, S., Jensen, L.F., Teilmann, J.
& Tougaard, J.: Aerial surveys of grey seals in the Wadden
Sea in the seasons of 2007-2008 and 2008-2009.
Annual-reports/greyseals2009.html
Brasseur, S.M.J.M., Reijnders, P.J.H., Borchardt, T., Sie-
bert, U., Stede, M., Ramdohr, S., Jensen, L.F., Teilmann,
J. & Tougaard, J.: Aerial surveys of harbour Seals in the
Wadden Sea in 2009: Growth of the harbour seal population
slowing down?
/
Annual-reports/seals2009.html
Byskov, Søren: Anmeldelse af Atle Døssland m.fl.:
Havfi-
skeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, bd. I-II
‘ i:
Inter-
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...168