141
E 1. De to sidste tilbud gennemføres i forbindelse med den
tilbagevendende ”Sommerkampagne”, som støttes af Es-
bjerg Kommune og Sydbank. Under sejlturene kunne gæ-
sterne ofte nyde synet af sæler på Langli Sand. Vadevandrin-
gerne blev gennemført med et passende antal gæster, heraf
mange tyske turister. På grund af stigende efterspørgsel blev
der i 2009 lavet et par ekstra ture. På sidste vadevandring
deltog TV Esbjerg, hvilket gav god omtale. Annonceringen
omkring sommerkampagnen foregik i samarbejde med Es-
bjerg Turistkontor.
Mens aktiviteterne i sommerferien var meget koncen-
treret om de traditionelle tilbud i laboratoriet, så var der
igen et tema for efterårsferien. Gæsterne blev opfordret til
at “trække i gummistøvlerne og det varme tøj og tage med
på ekspedition”. Vadehavet skulle være et gennemgående
tema i ferien, og formidlingen tilbød bl.a. to vadevandrin-
ger og to højvandsvandringer. Højvandsvandringerne var en
nyhed, og viste sig at være et rigtigt godt supplement til de
traditionelle vadevandringer – måske fordi man havde pro-
duceret en rigtig vadehavsdram med strandmalurt, som der
var gratis smagsprøver af. I det åbne laboratorium var der
sørget for levende sandorme og forskellige muslinger, der
kunne studeres på tæt hold, og der var mulighed for at om-
danne tomme skaller til fantasifulde ”vadedyr” i det krea-
tive hjørne.
Efterårsferiens børneteater omhandlede den gamle sørø-
ver, Kaptajn Tykvom. Kaptajn Tykvom, alias Kai Jørgensen
fra Teatergruppen Troldrosen, fortalte om de gode gamle
dage, hvor han spredte skræk og rædsel på de syv verdens-
have med sørøverskibet
Dødens Pølse
. Kaptajnen stod til
søs to gange dagligt fra tirsdag til torsdag i ferien og med
”fuldt skib” hver gang.
Til undervisning og formidling generelt producerede
Anna Muff, der har været medhjælp i formidlingsafdelin-
gen, en videofilm af en sæl- og hvaldissektion. Museets gæ-
ster har i udvalgte ferier kunne se filmen i auditoriet, hvor
personalet også har fortalt om arbejdet med beredskabet for
havpattedyr.
Årets julemarked, der fandt sted søndag den 6. decem-
ber, blev en rigtig stor succes. Museet slog besøgsrekorden,
da 1928 gæster fandt vej til markedet. Der var som vanligt en
lang række boder, aktiviteter og arbejdende værksteder samt
koncert med Shantygruppen Capstan. I frilandsafdelingen
kunne børn bl.a. bage snobrød hos FDF spejderne og fange
fiskekuttere i værkstedet, mens de voksne havde mulighed
for at nyde hjemmebagte klejner, gløgg og æbleskiver, der
blev solgt fra værkstedet af museets trivelsesudvalg.
Formidlingstjenesten og museets hjemmesidegruppe
producerede i 2009 fem nyhedsbreve, hvor skoler og andre
interesserede får informationer om nye udstillinger, under-
visningsmuligheder, ferieaktiviteter og lignende. Nyheds-
brevet bliver udsendt pr. mail.
Uden for huset havde naturvejledningen på Fanø en god
sæson. Det nu ti år lange samarbejde mellem Fanø Kom-
mune og Fiskeri- og Søfartsmuseet resulterede i årets løb i
nye tiltag, der bringer yderligere facetter til formidlingen af
Fanøs kultur og natur. Der er i 2009 opnået aftale med Fanø
Kommune omkring brugen af Sønderho Gl. Skole, som nu
istandsættes og indrettes med moderne formidlingsudstyr.
Midlerne hertil kommer fra LAG-puljen og et sponsorat fra
DANIBO feriehusudlejning. I fællesskab har Kirsten Stids-
holt, der ligesom i 2008 var tilknyttet ordningen, og natur-
vejleder Marco Brodde afholdt et stort antal ture inden for
de godt 25 arrangementstyper, som efterhånden er udviklet
til naturvejledningens forskellige målgrupper.
Morten Hahn-Pedersen har i to omgange i maj været
guide om bord på M/S
Dana Sirena
på ture til vindmølle-
parkerne på Horns Rev. Turene var arrangeret af henholds-
vis Vattenfall og Dansk Metal.
I årets løb har et par af museets både været udlånt til
formidlingsbrug uden for huset. En af museets marskbåde
har tilhørt maleren Emil Nolde, og i forsommeren blev
Noldes båd udlånt til Noldemuseet i Seebüll, Tyskland, fra
maj til juli. Anledningen var, at Noldemuseet som et for-
midlingsprojekt til glæde for museets gæster ville bygge
en kopi af Noldes båd. Den originale båd er bygget i 1925
af bådebygger Chr. Hemsen, Nordosterdeich. I forbindelse
med projektstarten medvirkede Morten Hahn-Pedersen i
TV-udsendelser på henholdsvis TV Syd og NDR i forbin-
delse med et pressearrangement på Noldemuseet. Noldes
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...168