147
Blandt museets faste medarbejdere tog man i 2009 afsked
med Karen Høhrmann (Drifts- og administrationsafdelin-
gen), Thyge Jensen (Forsknings- og samlingsafdelingen) og
Signe Vækild (Publikumsafdelingen), som alle takkes for en
god indsats for museet. Omvendt kunne man byde velkom-
men til Linda Jørgensen (Drifts- og administrationsafdelin-
gen), Ole Mølgaard (Forsknings- og samlingsafdelingen),
Jannik Waldhauer Petersen (Publikumsafdelingen), Kirsten
Stidsholt (Forsknings- og samlingsafdelingen) og Charlotte
Bie Thøstesen (Forsknings- og samlingsafdelingen).
Arbejdet ved forskningsenheden CMRS omfattede for-
uden museets forskere 15 ansatte ved Syddansk Universitet
og to ansatte ved Historisk Samling fra Besættelsestiden.
Endelig blev Frilandsafdelingens arbejdende værksteder
drevet ved hjælp af cirka et halvt hundrede frivillige medar-
bejdere: “museets” ravsliber, vodbindere, bloksavsfolkene
samt medlemmerne af museets motorklub og smedelaug.
Besøgstal og økonomi
Fiskeri- og Søfartsmuseet besøgtes i 2009 af 139.133 gæ-
ster
en tilbagegang på ca. 12.000 besøgende i forhold til
sæson 2008. Museets besøgstal vil altid være en afspejling
af mængden af turister i husets rekrutteringsområde. I for-
hold til et fald på 12 % på feriehusovernatninger i Danmark
er det derfor glædeligt at konstatere, at museets besøgstal
”kun” faldt med 8 %. Målt i kroner betød det dog en manko
på omkring 850.000 kr. i forhold til den budgetterede entré-
indtægt for 2009. Hertil kom, at det færre antal gæster og et
samtidigt fald i gennemsnitsforbruget pr. gæst, medførte et
underskud på knap 400.000 kr. på museets café-drift, hvor
driftsomkostningerne er mindre fleksible end omsætningen.
Via besparelser og andre tiltag lykkedes det i løbet af årets
sidste måneder at reducere årets underskud til 432.000 kr.,
som kan dækkes via den egenkapital, som ledelsen netop
med henblik på sådanne situationer har opbygget som sik-
kerhed for museets drift. Mod årets slutning var forsigtighed
et nøgleord i budgetlægningen for 2010. Med basis i realise-
rede tal for 2009 er målet i 2010 at få retableret mest mulig
af den tabte egenkapital, så skibet igen kan sejle i rolig sø.
Museumspædagog Asbjørn Holm og nogle af museets unge gæster.
Kok Jannik W. Petersen og cafémedhjælper Nives Emma Nielsen
har travlt i køkkenet.
1...,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,...168